กิจกรรมเกมกีฬาสู่สากล
ปีการศึกษา 1/2562
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34803
เด็กชายชาติพันธ์ นาคพันธุ์
1/2
 
 
2
34809
เด็กชายภัทรพล สอนทอง
1/2
 
 
3
34811
เด็กชายระพีภัทร์ เพ็ญสดใส
1/2
 
 
4
34812
เด็กชายวิกรม ปุกเพชร
1/2
 
 
5
34754
เด็กชายกิตติศักดิ์ แซ่ย่ง
1/3
 
 
6
34755
เด็กชายชัชพิมุข มากจริง
1/3
 
 
7
34763
เด็กชายธีรวัชร ดำทอง
1/3
 
 
8
34770
เด็กชายวีรภัทร บุญมี
1/3
 
 
9
34657
เด็กชายกริชติกร สุปันตี
1/5
 
 
10
34664
เด็กชายธีรภัทร นิ่มนวล
1/5
 
 
11
34668
เด็กชายเมธัส ทำการเหมาะ
1/5
 
 
12
34670
เด็กชายราชพฤกษ์ โอระชุม
1/5
 
 
13
34671
เด็กชายวริทธิ์ชพงศ์ ภักดี
1/5
 
 
14
34675
เด็กชายอภิวิชญ์ วงศ์อภัย
1/5
 
 
15
34611
เด็กชายจิรพงศ์ เลิศภูวิวัฒน์
1/6
 
 
16
34613
เด็กชายชนาธิป จันทร์งาม
1/6
 
 
17
34040
เด็กชายณัฐชนนท์ เหมาะประมาณ
2/5
 
 
18
34045
เด็กชายพิชญุตม์ ชยันฐมพันธ์
2/5
 
 
19
35043
เด็กชายคีตภัทร์ นิยมยาตรา
2/5
 
 
20
34081
เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ตั้ง
2/6
 
 
21
33231
เด็กชายกฤติศักดิ์ สุขพร
3/1
 
 
22
33234
เด็กชายกิตติพศ ไพฑูรย์
3/1
 
 
23
33238
เด็กชายชูศักดิ์ น้อยสันโดด
3/1
 
 
24
33241
เด็กชายเตชินท์ รัตนวงศ์
3/1
 
 
25
33246
เด็กชายพงศธร สมุติรัมย์
3/1
 
 
26
33248
เด็กชายภูรินทร์ ศรีนุ่นวิเชียร
3/1
 
 
27
33250
เด็กชายวัชรันต์ พลเคน
3/1
 
 
28
33279
เด็กชายกฤติกานต์ สุขพร
3/1
 
 
29
33331
เด็กชายธนาธร บรรณสิทธิ์
3/3
 
 
30
33344
เด็กชายวรณัฐ วรเศรษฐศักดิ์
3/3
 
 
31
33376
เด็กชายกิตติพัฒน์ ชัชวา
3/4
 
 
32
33377
เด็กชายเจษฎา น้อยแนม
3/4
 
 
33
33382
เด็กชายนทีกานต์ เพชรสว่าง
3/4
 
 
34
33388
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เรือง
3/4
 
 
35
33392
เด็กชายสุรเชษฐ์ บุญรอด
3/4
 
 
36
33424
เด็กชายกิตติธัช เทพนวล
3/5
 
 
37
33425
เด็กชายกิตตินันท์ เพชรผ่อง
3/5
 
 
38
33436
เด็กชายวงศกร เกื้อหนุน
3/5
 
 
39
33437
เด็กชายวรพล ศุกร์ดีวรรณ
3/5
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี