กิจกรรมสุขภาพกับความงาม
ปีการศึกษา 1/2562
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34729
เด็กหญิงฐานิตา ขนายน้อย
1/4
 
 
2
34732
เด็กหญิงณัฐวลัญช์ เรืองทอง
1/4
 
 
3
34734
เด็กหญิงธนัชชา เกื้อวงศ์
1/4
 
 
4
34738
เด็กหญิงบุณยาพร พัฒน์ชู
1/4
 
 
5
34739
เด็กหญิงปาฐิตา ไกรสร
1/4
 
 
6
34741
เด็กหญิงพรไพลิน รักกะเปา
1/4
 
 
7
34748
เด็กหญิงศศิมา เพ็ชรรอด
1/4
 
 
8
34749
เด็กหญิงสุพิชญา เกตกินทะ
1/4
 
 
9
34751
เด็กหญิงอชิรญาณ์ อินชนะ
1/4
 
 
10
34752
เด็กหญิงอมรรัตน์ อินลา
1/4
 
 
11
34681
เด็กหญิงฉัตรชนก ศิริวัง
1/5
 
 
12
34682
เด็กหญิงชุติมันต์ แสงมณี
1/5
 
 
13
34635
เด็กหญิงฐายิกา ภูพิรัฐ
1/6
 
 
14
34646
เด็กหญิงเบญญาภา ทองชื่น
1/6
 
 
15
34655
เด็กหญิงสุวภัทร เครือหงษ์
1/6
 
 
16
33894
เด็กหญิงจิณณพัต แซ่จิ้ว
2/1
 
 
17
33904
เด็กหญิงปวรวรรณ พันธ์อุบล
2/1
 
 
18
33905
เด็กหญิงพรปวีณ์ ไชยธวัส
2/1
 
 
19
33910
เด็กหญิงมุกจรินทร์ เรืองอ่อน
2/1
 
 
20
33914
เด็กหญิงสุทธิดา ส่งประเสริฐ
2/1
 
 
21
33915
เด็กหญิงสุรภา เทียนชัย
2/1
 
 
22
33348
นางสาวกัญญ์วรา แช่มช้อย
3/3
 
 
23
33351
นางสาวชนิสรา ฐิติปัญญาดิลก
3/3
 
 
24
33361
นางสาวบัณฑิตา ภาโสม
3/3
 
 
25
33421
นางสาวสุมิตา เจนสมุทร
3/3
 
 
26
33396
นางสาวกนกวรรณ ชัยชนะ
3/4
 
 
27
33406
นางสาวธีรนุช ศรีสุข
3/4
 
 
28
33407
เด็กหญิงนภัสสร ดำฉวาง
3/4
 
 
29
33445
นางสาวจรรยมณฑน์ สิทธิสุราษฎร์
3/4
 
 
30
33463
นางสาวภัทรวดี รักเเดง
3/4
 
 
31
33469
นางสาวสลิลทิพย์ ช่วยชัย
3/4
 
 
32
33500
นางสาวธัญชนก เตชะลือ
3/6
 
 
33
33502
นางสาวนภสร หนูกลิ่น
3/6
 
 
34
33708
นางสาวธนิวา กิมประสิทธิ์
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี