กิจกรรมสนุกกับขนมไทย
ปีการศึกษา 1/2562
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34865
เด็กหญิงเกตณิกา ยศหมึก
1/1
 
 
2
34879
เด็กหญิงภัทรธิดา สังษ์หีต
1/1
 
 
3
34882
เด็กหญิงวณิชยา นวลเขียว
1/1
 
 
4
34886
เด็กหญิงสโรชินี โยธกุลสิริ
1/1
 
 
5
34787
เด็กหญิงเบญจวรรณ แสงสว่าง
1/3
 
 
6
34676
เด็กหญิงกชพรรณ ขุนพรรณราย
1/5
 
 
7
34688
เด็กหญิงธมลวรรณ สมหวัง
1/5
 
 
8
34631
เด็กหญิงเขมรุจิ ปราญชลีสกุล
1/6
 
 
9
34633
เด็กหญิงชญาดา กลางณรงค์
1/6
 
 
10
34634
เด็กหญิงชวิศา แจ่มจรัส
1/6
 
 
11
34641
เด็กหญิงนัทธมน มีคลัง
1/6
 
 
12
34647
เด็กหญิงปณิตา พูนช่วย
1/6
 
 
13
34649
เด็กหญิงพัณณิตา ทวีรัตน์
1/6
 
 
14
34052
เด็กชายสิทธิชัย บุญเกิด
2/5
 
 
15
34059
เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์ทอง
2/5
 
 
16
34064
เด็กหญิงธมนวรรณ ทองนุ้ย
2/5
 
 
17
34073
เด็กหญิงสุวภัทร เทพยา
2/5
 
 
18
33321
เด็กหญิงสรณ์ศิริ คชนาค
3/1
 
 
19
34433
เด็กหญิงฐิติชญา สัมพัชนี
3/1
 
 
20
33345
เด็กชายศุภกร วิสมิตะนันท์
3/3
 
 
21
33364
เด็กหญิงฟ้าพราว มณีโชติ
3/3
 
 
22
33367
เด็กหญิงวารินทร์ พรหมมาศ
3/3
 
 
23
33369
เด็กหญิงศิริภัสสร ด้วงทองแก้ว
3/3
 
 
24
33371
เด็กหญิงสุพรรษา จิตรมุ่ง
3/3
 
 
25
33398
เด็กหญิงกัษมาทร ภูเขาทอง
3/3
 
 
26
33405
เด็กหญิงทิพธน จินดากาญจน์
3/3
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี