กิจกรรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข
ปีการศึกษา 1/2562
นางนฤมล เทโหปการ

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34806
เด็กชายธีธัช เย็นแจ่ม
1/2
 
 
2
34768
เด็กชายรัชพล ศรียาเทพ
1/3
 
 
3
34776
เด็กหญิงคณาธัญญธิป ดำสอน
1/3
 
 
4
34720
เด็กชายสิมิลัณส์ วงษ์สุบรรณ์
1/4
 
 
5
34722
เด็กชายสุรัช ใจแน่
1/4
 
 
6
34620
เด็กชายปภังกร พฤกประสงค์
1/6
 
 
7
34621
เด็กชายปรเมธ เกลี้ยงสะอาด
1/6
 
 
8
34627
เด็กชายสิรภพ สังข์นาค
1/6
 
 
9
35045
เด็กชายพสิษฐ์ เต็มวิจิตร์
1/6
 
 
10
33952
เด็กหญิงวฤณดา วรเศรษฐศักดิ์
2/2
 
 
11
33970
เด็กชายสิทธิกร เอื้อมาฆทาน
2/3
 
 
12
33974
เด็กหญิงกิติญาดา เมฆมีเดช
2/3
 
 
13
33975
เด็กหญิงกิรฏิ นาคประดิษฐ์
2/3
 
 
14
33977
เด็กหญิงจันทิมาภรณ์ วรดิษฐ
2/3
 
 
15
33981
เด็กหญิงณธกร เจริญพร
2/3
 
 
16
33982
เด็กหญิงธัญชนก สุรชัย
2/3
 
 
17
33985
เด็กหญิงนนิชา ศรีพิลา
2/3
 
 
18
33988
เด็กหญิงบัณฑิตา ตรงต่อการ
2/3
 
 
19
33991
เด็กหญิงพิมลักษณ์ จวนเจือ
2/3
 
 
20
34079
เด็กชายกิตติคุณ ลิกขะไชย
2/6
 
 
21
34086
เด็กชายวงศธร วงศ์วิเชียร
2/6
 
 
22
34091
เด็กชายธนสุภัค อิ่มสุขศิลป์
2/6
 
 
23
34097
เด็กหญิงชนม์วิภา สัตนันท์
2/6
 
 
24
34098
เด็กหญิงชนัญชิดา ฝึ่งฝาย
2/6
 
 
25
34106
เด็กหญิงพิมญาดา อินทรีย์
2/6
 
 
26
34108
เด็กหญิงพิมพิดา ไชยเดช
2/6
 
 
27
33300
เด็กหญิงกนกวรรณ สมสุข
3/2
 
 
28
33313
เด็กหญิงนเมติ วงศ์กองแก้ว
3/2
 
 
29
33314
เด็กหญิงนลินนิภา วัชรสินธุ์
3/2
 
 
30
33322
เด็กหญิงสรินยา สุขขวัญ
3/2
 
 
31
33358
เด็กหญิงนันท์ชพร พรมทัน
3/2
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี