กิจกรรมเกษตรน่ารู้สู่โลกกว้าง
ปีการศึกษา 1/2562
นายเชาว์ ชัยณรงค์

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34821
เด็กหญิงคีตภัทร ล่องพริก
1/2
 
 
2
34823
เด็กหญิงฉัตรลดา ตันสูงเนิน
1/2
 
 
3
34830
เด็กหญิงณัฐวดี หนูหีต
1/2
 
 
4
34713
เด็กชายพสิษฐ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
1/4
 
 
5
34717
เด็กชายศตคุณ อินทร์เพชร
1/4
 
 
6
34726
เด็กหญิงกิติยา แก้วหีตนุ้ย
1/4
 
 
7
34750
เด็กหญิงสุรีย์มาศ โอชะสุนทร
1/4
 
 
8
34703
เด็กหญิงสุรีย์นิภา โอชะสุนทร
1/5
 
 
9
33957
เด็กชายกษิเดช หนูนิล
2/3
 
 
10
33963
เด็กชายทรงยศ มิตรรัก
2/3
 
 
11
33964
เด็กชายธนกฤต ซิบยก
2/3
 
 
12
33965
เด็กชายนิธิศ เชาวฤทธิ์
2/3
 
 
13
33966
เด็กชายเปรม กลับสติ
2/3
 
 
14
33968
เด็กชายภควัต ฟองสมุทร
2/3
 
 
15
33971
เด็กหญิงกชพร ชัยรัตน์
2/3
 
 
16
33973
เด็กหญิงกัญยาภัทร มุ่งยุทธกลาง
2/3
 
 
17
33979
เด็กหญิงชนกนันท์ สุภากรณ์
2/3
 
 
18
33980
เด็กหญิงญาติกา ทิมธรรม
2/3
 
 
19
33983
เด็กหญิงธัญชนก แผนมณี
2/3
 
 
20
33986
เด็กหญิงนภสร พันธุ์ทองดี
2/3
 
 
21
33987
เด็กหญิงนันท์ภัส สนเลม็ด
2/3
 
 
22
33989
เด็กหญิงปภาวรินท หวังพนาเจริญ
2/3
 
 
23
33992
เด็กหญิงภณิดา นันทคีรี
2/3
 
 
24
33993
เด็กหญิงรพีพรรณ พัฒนศรี
2/3
 
 
25
33995
เด็กหญิงศศินา ฤกษ์ดี
2/3
 
 
26
34084
เด็กชายพรหมมินทร์ เจริญผล
2/6
 
 
27
33273
นางสาวรัตนากร ถุงทอง
3/1
 
 
28
33277
นางสาวสุชาวดี เสือดาว
3/1
 
 
29
33309
นางสาวชลทิตา ชูแก้ว
3/1
 
 
30
33378
นายชาญวาทิกฐ์ ชูส่งแสง
3/4
 
 
31
33381
นายธนกฤต อินทรเทพ
3/4
 
 
32
33384
เด็กชายบรรณวัชร บำรุง
3/4
 
 
33
33385
นายเบญจมินทร์ ไกรทอง
3/4
 
 
34
33387
นายพรหมรินทร์ นาคพันธุ์
3/4
 
 
35
33389
นายภูริณัฐ ภูริพัฒนาวงษ์
3/4
 
 
36
33390
นายวีรภัทร นาคขวัญ
3/4
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี