กิจกรรมแดนซ์เพื่อสุขภาพ
ปีการศึกษา 1/2562
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34790
เด็กหญิงปุญชรัสมิ์ จุลมัย
1/3
 
 
2
34792
เด็กหญิงพรนภัส สังวรธรรม
1/3
 
 
3
34795
เด็กหญิงลัลนีลลิต หวานนุ่น
1/3
 
 
4
34797
เด็กหญิงโศรดา ทองก่อนาค
1/3
 
 
5
34658
เด็กชายกษิดิ์เดช หวามา
1/5
 
 
6
34680
เด็กหญิงกันต์กนิษฐ์ หวังจงเจริญ
1/5
 
 
7
34685
เด็กหญิงณัฏฐิกา เศรษฐสวัสดิ์
1/5
 
 
8
34693
เด็กหญิงพรรษชล โชติสิงห์
1/5
 
 
9
34628
เด็กชายอมรเทพ ศรีสมโภชน์
1/6
 
 
10
33918
เด็กชายฉันทณัฏฐ์ คงผ่อง
2/2
 
 
11
33919
เด็กชายฐิติกร กิมเกถนอม
2/2
 
 
12
33920
เด็กชายณัฐภูมิ ระบำดี
2/2
 
 
13
33921
เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญพร
2/2
 
 
14
33924
เด็กชายนพัตธร ปานณรงค์
2/2
 
 
15
33928
เด็กชายปุณณภพ สัตยาคม
2/2
 
 
16
33929
เด็กชายภัครภูมิ รอดพันธ์ชู
2/2
 
 
17
33930
เด็กชายวรปรัชญ์ ศกุนะสิงห์
2/2
 
 
18
33933
เด็กหญิงจิรัชญา ดามุก
2/2
 
 
19
33936
เด็กหญิงชนัญธิดา เสวกวัง
2/2
 
 
20
33938
เด็กหญิงธารทิพย์ บุญเดช
2/2
 
 
21
33939
เด็กหญิงธาราทิพย์ บัวดำ
2/2
 
 
22
33940
เด็กหญิงนราชินันทร์ รัตนมณีย์
2/2
 
 
23
33942
เด็กหญิงบุศกร จันวัน
2/2
 
 
24
33947
เด็กหญิงพิมพิศา สาระรักษ์
2/2
 
 
25
33956
เด็กหญิงอภิชาพร พัฒนกูล
2/2
 
 
26
33969
เด็กชายรัชชานนท์ ตรีรินทร์
2/3
 
 
27
33455
เด็กหญิงนันฑิตา สุราราษร์
3/5
 
 
28
33460
เด็กหญิงพรรณวดี เพชระ
3/5
 
 
29
33499
เด็กหญิงดวงกมล ประมุท
3/5
 
 
30
33507
เด็กหญิงนันท์นภัส คำจันทร์
3/5
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี