กิจกรรมร้องเล่นเต้นรำ
ปีการศึกษา 1/2562
นางสาววาสนา ศรีราชยา

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34877
เด็กหญิงปวริศา สุขเจริญ
1/1
 
 
2
34833
เด็กหญิงนงนภัส เจริญฤทธิ์
1/2
 
 
3
34834
เด็กหญิงนัตถนิชา คงเศรษกุล
1/2
 
 
4
34840
เด็กหญิงปิยฉัตร เหมทานนท์
1/2
 
 
5
34844
เด็กหญิงวรางคณา กล้าแข็ง
1/2
 
 
6
34775
เด็กหญิงกัญฐิมา ประดิษฐสิน
1/3
 
 
7
34782
เด็กหญิงธิดารัตน์ ภักดีไทย
1/3
 
 
8
34784
เด็กหญิงนงนภัส หลิมวงค์
1/3
 
 
9
34793
เด็กหญิงพิจักขณา ชัยทอง
1/3
 
 
10
34794
เด็กหญิงลภัสรดา ทองสง่า
1/3
 
 
11
34725
เด็กหญิงกฤตพร ทินสุวรรณ์
1/4
 
 
12
34698
เด็กหญิงมนัญชยา จงรักษ์
1/5
 
 
13
34632
เด็กหญิงจิราภรณ์ ดวงประสพสุข
1/6
 
 
14
34639
เด็กหญิงทักษพร รณรงค์
1/6
 
 
15
34640
เด็กหญิงทิพอักษร มั่งมีสุวรรณ
1/6
 
 
16
34642
เด็กหญิงนันท์นภัส วิทยเบ็ญจางค์
1/6
 
 
17
34643
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ชัยกิจ
1/6
 
 
18
34645
เด็กหญิงเบญจรักษ์ ภักดีชน
1/6
 
 
19
34648
เด็กหญิงปุณิกา ช่วงชุณห์ส่อง
1/6
 
 
20
34653
เด็กหญิงศิริวิริยา ชัยพงศ์
1/6
 
 
21
34654
เด็กหญิงสุทธิกานต์ พรหมวิเศษ
1/6
 
 
22
33897
เด็กหญิงชิดชนก กัญจนกาญจน์
2/1
 
 
23
33912
เด็กหญิงศกลรัตน์ สุวรรณหงษ์
2/1
 
 
24
34022
เด็กหญิงณัฐมล โสภา
2/4
 
 
25
34068
เด็กหญิงปณิตา ชุมแสง
2/5
 
 
26
34072
เด็กหญิงสุนิษา มัทราช
2/5
 
 
27
34074
เด็กหญิงอคัมย์สิริ รักษา
2/5
 
 
28
34076
เด็กหญิงอินทิรา ประดับ
2/5
 
 
29
34113
เด็กหญิงสุชาวดี จำปากลาย
2/6
 
 
30
33254
เด็กหญิงชวิศา สุวรรณชาตรี
3/1
 
 
31
33259
เด็กหญิงธัญชนก บุญช่วย
3/1
 
 
32
33260
เด็กหญิงนันท์นภัส โสหัด
3/1
 
 
33
33267
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กองสุข
3/1
 
 
34
33268
เด็กหญิงฟ้าใส หนูคง
3/1
 
 
35
33272
เด็กหญิงรวิสรา เขมานุวงศ์
3/1
 
 
36
33301
เด็กหญิงกมลชนก พรศุภมาศ
3/1
 
 
37
33304
เด็กหญิงกานติมา ปิยะเดช
3/2
 
 
38
33325
เด็กหญิงอลีนา เผือกสวัสดิ์
3/2
 
 
39
33352
เด็กหญิงชุติมา จันทร์โอเอี่ยม
3/2
 
 
40
33366
เด็กหญิงวริศรา นามบุญโชติ
3/2
 
 
41
33372
เด็กหญิงสุรพร ภาษิตร์
3/2
 
 
42
33401
เด็กหญิงชนิดา ยุติธรรม
3/4
 
 
43
33443
เด็กหญิงกรชนก แซ่ตั่น
3/4
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี