กิจกรรมThai Dance : นาฎศิลป์ไทย 1
ปีการศึกษา 1/2562
นายกัญกฤษเขม แดนที่

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34724
เด็กหญิงกรกนก อิสรา
1/4
 
 
2
34728
เด็กหญิงโชษิตา สุขเจริญ
1/4
 
 
3
33978
เด็กหญิงจิดาภา ชื่นสระ
2/3
 
 
4
33990
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ดำแก้ว
2/3
 
 
5
34015
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวชุม
2/4
 
 
6
34066
เด็กหญิงนัธมล พรหมมาศ
2/5
 
 
7
34095
เด็กหญิงขวัญอัมพร บุญสิน
2/6
 
 
8
34096
เด็กหญิงงามตา ว่องไวโรจน์
2/6
 
 
9
34100
เด็กหญิงณัฐกมล นาคทาย
2/6
 
 
10
34109
เด็กหญิงพิรศา ทองปลอด
2/6
 
 
11
34111
เด็กหญิงรุ่งไพลิน รัตนชัย
2/6
 
 
12
34112
เด็กหญิงสิรินภา ระวิวงศ์
2/6
 
 
13
33319
เด็กหญิงศิริวรรญรัตน์ ไฝ่ฝัน
3/2
 
 
14
33326
เด็กหญิงอัจจิมา ฤทธาภัย
3/2
 
 
15
33395
เด็กหญิงกนกลดา สุวรรณมณี
3/4
 
 
16
33410
เด็กหญิงน้ำทิพย์ แพะทอง
3/4
 
 
17
33414
เด็กหญิงพิมพิศา ปิติสุข
3/4
 
 
18
33420
เด็กหญิงสุมลฑา พูลสิน
3/4
 
 
19
33464
เด็กหญิงวรนุช พรามยินดี
3/4
 
 
20
33448
เด็กหญิงชนิสรา อินทรักษ์
3/5
 
 
21
33449
เด็กหญิงชนัญชิดา อินทศรี
3/5
 
 
22
33452
เด็กหญิงธนัตตา ด้วงทองกุล
3/5
 
 
23
33457
เด็กหญิงบัณฑิตา สามัญ
3/5
 
 
24
33459
เด็กหญิงปัทมาวดี ฉิมบุตร
3/5
 
 
25
33461
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ์ คงมาก
3/5
 
 
26
33462
เด็กหญิงภัทรมน วรรณภพ
3/5
 
 
27
33470
เด็กหญิงสุภาวดี สังข์มัน
3/5
 
 
28
33709
เด็กหญิงธิยาดา ชูแก้ว
3/6
 
 
29
33713
เด็กหญิงศศิมา คงเจริญ
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี