กิจกรรมThai music : ดนตรีไทย
ปีการศึกษา 1/2562
นางกนกนิจ กิจคาม
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34868
เด็กหญิงฑิฆัมพร นาคพิน
1/1
 
 
2
34873
เด็กหญิงธนัญชนก นามวงค์เนาวว์
1/1
 
 
3
34762
เด็กชายธีรภัทร บุญช่วย
1/3
 
 
4
34788
เด็กหญิงปิญาพร เรืองจันทร์
1/3
 
 
5
34796
เด็กหญิงศศิภา รักเมือง
1/3
 
 
6
34711
เด็กชายถิรวุฒ วรรณบวร
1/4
 
 
7
34723
เด็กชายอภิสิทธิ์ เพ็ชรขุ้ม
1/4
 
 
8
34737
เด็กหญิงบัณฑิตา ถาวร
1/4
 
 
9
34677
เด็กหญิงกมลชนก ปิยะกาญจน์
1/5
 
 
10
34679
เด็กหญิงกัญญาวีร์ จันทร์เลม็ด
1/5
 
 
11
34696
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา ทองปลอด
1/5
 
 
12
34702
เด็กหญิงสุณัญธนา ณ สุวรรณ
1/5
 
 
13
34704
เด็กหญิงอิษฎาอร ช่วยศรี
1/5
 
 
14
33934
เด็กหญิงจิรัชญา ชามโสม
2/2
 
 
15
33937
เด็กหญิงณภัทร ทรัพย์เมฆ
2/2
 
 
16
33944
เด็กหญิงปารวตี ประดิษฐสิน
2/2
 
 
17
33233
นายกิตติพนธ์ ชุมขุน
3/1
 
 
18
33269
นางสาวภัทนิยา วรรณบวร
3/1
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี