กิจกรรมEnjoy Music : สนุกกับดนตรี
ปีการศึกษา 1/2562
นายก่อกิจ โกวิทกุล

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34692
เด็กหญิงปาลิน กล่อมมณี
1/5
 
 
2
34624
เด็กชายภูภูมิ ชูช่วยสุวรรณ
1/6
 
 
3
34656
เด็กหญิงอรวรา เดชมณี
1/6
 
 
4
33958
เด็กชายเกียรติภูมิ นาคคง
2/3
 
 
5
33959
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ
2/3
 
 
6
33960
เด็กชายจิรภัทร เกตุอำไพ
2/3
 
 
7
33962
เด็กชายณัฐกิจ เรืองทอง
2/3
 
 
8
33967
เด็กชายพีระพัฒน์ สุขกำเนิด
2/3
 
 
9
33972
เด็กหญิงกฤตพร ขวัญสง
2/3
 
 
10
33976
เด็กหญิงโกลัญญา อักษรทิพย์
2/3
 
 
11
34038
เด็กชายชิษณุพงศ์ พิบูลย์
2/5
 
 
12
34048
เด็กชายยศภัทร ปิ่นนัย
2/5
 
 
13
34054
เด็กหญิงกมลพรรณ เอ้งเหมาะ
2/5
 
 
14
34060
เด็กหญิงณัฐณิชา นะมะ
2/5
 
 
15
34061
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองเหลือ
2/5
 
 
16
34062
เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีทิพย์
2/5
 
 
17
34069
เด็กหญิงพัทรวดี ทองน้อย
2/5
 
 
18
34071
เด็กหญิงภัทราภรณ์ นุกูลกาญจนสาคร
2/5
 
 
19
34439
เด็กชายชยพล ทองมี
2/5
 
 
20
34090
เด็กชายสหรัฐ สาสุธรรม
2/6
 
 
21
34104
เด็กหญิงนฤมล นิพิฐสกุล
2/6
 
 
22
33471
นายจักรพล จุ้ยรอด
3/6
 
 
23
33486
นายศักดิโชติ ใจรัก
3/6
 
 
24
33510
นางสาวภาวิดา กาลเศรณี
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี