กิจกรรมบาติกสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 1/2562
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34881
เด็กหญิงลภัสรดา หน่อทอง
1/1
 
 
2
34883
เด็กหญิงวรรณษา ชัยรัตน์
1/1
 
 
3
34884
เด็กหญิงวรัชยา ศรเกลี้ยง
1/1
 
 
4
34781
เด็กหญิงณิชกานต์ พันชาติ
1/3
 
 
5
34697
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา แย้มยินดี
1/5
 
 
6
34637
เด็กหญิงณัฐญาดา รอดเจริญ
1/6
 
 
7
34652
เด็กหญิงวิมลสิริ สัมพันธ์
1/6
 
 
8
33895
เด็กหญิงเจนจิรา บรรณสิทธิ์
2/1
 
 
9
33900
เด็กหญิงตมิสา อุไรรัตน์
2/1
 
 
10
33901
เด็กหญิงติชิลา อุไรรัตน์
2/1
 
 
11
33906
เด็กหญิงพิทยาภรณ์ รัตนกุล
2/1
 
 
12
33909
เด็กหญิงมนัญชยา ปิลานนท์
2/1
 
 
13
33252
เด็กหญิงกุลจิรา แก้วประดับ
3/1
 
 
14
33261
เด็กหญิงบัณฑิตา ทองมงคล
3/1
 
 
15
33263
เด็กหญิงเบญญาภา รักษาสัตย์
3/1
 
 
16
33264
เด็กหญิงปฐมาวดี คำเหล็ก
3/1
 
 
17
33265
เด็กหญิงปุญญิศา จันทรพูน
3/1
 
 
18
33270
เด็กหญิงภัทรวดี ขาวหนูนา
3/1
 
 
19
33423
เด็กชายกนธนันต์ จันทร์แจ่ม
3/5
 
 
20
33432
เด็กชายธนพงศ์ เมืองดี
3/5
 
 
21
33444
เด็กหญิงกฤตยา กิจวิริยะกุล
3/5
 
 
22
33456
เด็กหญิงบัณฑิตา ตรียวง
3/5
 
 
23
33496
เด็กหญิงชฎาภัค เอกวงศ์กุล
3/5
 
 
24
33493
เด็กหญิงจุฑาพร กัลยาวงค์
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี