กิจกรรมเวชศาสตร์บำบัด
ปีการศึกษา 1/2562
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34816
เด็กชายสรวิชญ์ ไตรรัตน์
1/2
 
 
2
34708
เด็กชายฐิตินันท์ เพ็ชรวิจิตร
1/4
 
 
3
34721
เด็กชายสิรวิชญ์ อำสวง
1/4
 
 
4
34733
เด็กหญิงถลัชนันท์ เรือนไทย
1/4
 
 
5
34745
เด็กหญิงวราพร นุ่นแก้ว
1/4
 
 
6
34625
เด็กชายภูมิ เดชจินดา
1/6
 
 
7
34016
เด็กหญิงฐานิตา สุขประเสริฐ
2/4
 
 
8
34026
เด็กหญิงนาฎอนงค์ อำพันมณี
2/4
 
 
9
34028
เด็กหญิงพรพรหม วิเศษมณี
2/4
 
 
10
34033
เด็กหญิงศุภกานต์ ศิริรัตน์
2/4
 
 
11
34065
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ถึงเจริญ
2/5
 
 
12
34067
เด็กหญิงนารากร จันทร์แจ่ม
2/5
 
 
13
34077
เด็กชายกรภัทร ประสมปลื้ม
2/6
 
 
14
34082
เด็กชายดนุสรณ์ โรจน์วิเชียรรัตน์
2/6
 
 
15
34083
เด็กชายปัณณธร รัดพรัด
2/6
 
 
16
34088
เด็กชายศาสตราวุธ เย็นรักษา
2/6
 
 
17
34089
เด็กชายศิขวิชญ์ ขุนไขยรักษ์
2/6
 
 
18
34093
เด็กชายอภิสิทธิ์ สุขวัลลิ
2/6
 
 
19
33329
เด็กชายดลภาค ชมพูห้อย
3/3
 
 
20
33343
เด็กชายราชวัลลภ เรืองงาม
3/3
 
 
21
33386
เด็กชายปัณวัฒน์ คชสิทธิ์
3/4
 
 
22
33413
เด็กหญิงพิณพรรณ วีรดิษฐกิจ
3/4
 
 
23
32796
เด็กชายภูเบศ สุขพล
3/6
 
 
24
33477
เด็กชายปราชญ์ โถวรุ่งเรือง
3/6
 
 
25
33479
เด็กชายพงศธร โรยร่วง
3/6
 
 
26
33494
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีทอง
3/6
 
 
27
33504
เด็กหญิงปาณิสรา สัมพันธ์
3/6
 
 
28
33511
เด็กหญิงภูริชญา สุกกสังค์
3/6
 
 
29
33703
เด็กชายฐิติพงศ์ เมืองนิล
3/6
 
 
30
33705
เด็กชายเสมอธรรศ ดำสุวรรณ
3/6
 
 
31
33707
เด็กชายเวชพิสิฐ บุญชู
3/6
 
 
32
33711
เด็กหญิงมริษฎา วิทิพย์รอด
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี