กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ปีการศึกษา 1/2562
นางสาวประทุมวรรณ สรรพากร

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34804
เด็กชายชีวานนท์ ซังทอง
1/2
 
 
2
34805
เด็กชายณัฐภัทร พรหมทอง
1/2
 
 
3
34813
เด็กชายวุฒิภัทร แซ่หลี
1/2
 
 
4
34758
เด็กชายเดชพนต์ วรรัตนานุรักษ์
1/3
 
 
5
34772
เด็กชายสิทธิภาคย์ เพชรมณี
1/3
 
 
6
34705
เด็กชายกฤติธี กุลรัตน์
1/4
 
 
7
34712
เด็กชายธีรภัทร สอนประสม
1/4
 
 
8
34714
เด็กชายภาณุเดช นาคปลัด
1/4
 
 
9
34736
เด็กหญิงนันทิยา ร่วมธรรม
1/4
 
 
10
34619
เด็กชายนนทพัทธ์ จิตรเที่ยง
1/6
 
 
11
34650
เด็กหญิงโยษิตา ศรีพร
1/6
 
 
12
34651
เด็กหญิงวราภรณ์ วูวงศ์
1/6
 
 
13
34055
เด็กหญิงกัญญ์วรา พัฒนเจริญ
2/5
 
 
14
34057
เด็กหญิงญาณาธิป ใจปลื้ม
2/5
 
 
15
34058
เด็กหญิงญาณิศา เพชรประสิทธิ์
2/5
 
 
16
34070
เด็กหญิงภัคจิรา ทองทา
2/5
 
 
17
34075
เด็กหญิงอรอุมา จงพัฒน์
2/5
 
 
18
34080
เด็กชายเกรียงไกร สถาพร
2/6
 
 
19
34085
เด็กชายภชา รัตนเหมากุล
2/6
 
 
20
34092
เด็กชายอภิสิทธิ์ ชูประเสริฐ
2/6
 
 
21
34094
เด็กชายอุดมศักดิ์ ยศหมึก
2/6
 
 
22
33280
เด็กชายจิรภัทร โกสินญวงศ์
3/2
 
 
23
33281
นายชยพล จินดา
3/2
 
 
24
33282
นายชริน บัวพา
3/2
 
 
25
33284
เด็กชายธนดล สุวพรหม
3/2
 
 
26
33285
นายธัญธร ชัยกิมานนท์
3/2
 
 
27
33286
เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มพร
3/2
 
 
28
33289
นายพัสกร แพสุวรรณ
3/2
 
 
29
33290
นายภัคพล เผือกเดช
3/2
 
 
30
33291
นายภูตะวัน โพธิ์สุวรรณ์
3/2
 
 
31
33292
นายมังกร พึ่งชาติ
3/2
 
 
32
33293
เด็กชายศตายุ ศรีช่วย
3/2
 
 
33
33296
เด็กชายอธิภัทร วัฑฒนายน
3/2
 
 
34
33298
เด็กชายอรรถพล สอนศรีไหม
3/2
 
 
35
33299
นายอรรถวุฒิ บัวทอง
3/2
 
 
36
33318
นายวริทธิ์พล เทพจินดา
3/2
 
 
37
33706
เด็กชายณัฐชนน ปล้องเกิด
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี