กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ปีการศึกษา 1/2562
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34852
เด็กชายปฏิพล ธิปัตย์
1/1
 
 
2
34856
เด็กชายพุทธางกูร แสงเวช
1/1
 
 
3
34864
เด็กหญิงกานต์ธิดา มุ่งงาน
1/1
 
 
4
34869
เด็กหญิงณภัทร ณ พัทลุง
1/1
 
 
5
34871
เด็กหญิงทักษพร พรหมเพชร
1/1
 
 
6
34872
เด็กหญิงธนภรณ์ สังข์นวล
1/1
 
 
7
34874
เด็กหญิงธมลวรรณ ชูศรี
1/1
 
 
8
34875
เด็กหญิงนาถนริตา นุ่นชูผล
1/1
 
 
9
34880
เด็กหญิงภูริชญา วิชัยธวัช
1/1
 
 
10
34885
เด็กหญิงวิไลลักษณ์ เกื้อทองสั้น
1/1
 
 
11
34888
เด็กหญิงสุภรา กล่อมวิเศษ
1/1
 
 
12
34889
เด็กหญิงอัญชลีกร เย็นแดง
1/1
 
 
13
34801
เด็กชายกฤตยชญ์ พงษ์ลือเลิศ
1/2
 
 
14
34808
เด็กชายปพนต์ฐวัฒน์ เทพเลื่อน
1/2
 
 
15
34832
เด็กหญิงธนวรรณ ปลอดภัย
1/2
 
 
16
34841
เด็กหญิงพรรษกร พูลเพียบพร้อม
1/2
 
 
17
34842
เด็กหญิงมนัสนันท์ ศรีเนียม
1/2
 
 
18
34845
เด็กหญิงสุชานาถ ทองแก้ว
1/2
 
 
19
34786
เด็กหญิงนภสร จันทพงษ์
1/3
 
 
20
34791
เด็กหญิงปุญญิศา แพชนะ
1/3
 
 
21
34609
เด็กชายกนกพล เพชรศรี
1/6
 
 
22
34610
เด็กชายจารุกิตต์ ทวีทอง
1/6
 
 
23
34616
เด็กชายณัชพล อินทองช่วย
1/6
 
 
24
34617
เด็กชายณัฐนนท์ รอดเจริญ
1/6
 
 
25
34618
เด็กชายธนกฤต เชียรเลิศ
1/6
 
 
26
34622
เด็กชายพศวิชญ์ จารุรัตน์
1/6
 
 
27
34623
เด็กชายพัชรพงศ์ พลวิชัย
1/6
 
 
28
34629
เด็กหญิงกมลชนก โพธิ์เจริญ
1/6
 
 
29
34644
เด็กหญิงน้ำทิพย์ ขวัญเรือน
1/6
 
 
30
34042
เด็กชายนภัสรพี แก้วพาดี
2/5
 
 
31
33315
นางสาวนิชาภา ศรียาภัย
3/2
 
 
32
33349
นางสาวจิดาภา วัฒนพฤกษ์
3/2
 
 
33
33356
นางสาวธนพร ถิ่นขนอน
3/2
 
 
34
33373
นางสาวไหมแก้ว โสกันทัต
3/2
 
 
35
33380
นายธนกฤต พุ่มพฤกษ์
3/4
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี