กิจกรรมเฮฮาภาษาจีน
ปีการศึกษา 1/2562
นางสาวฐาปนี อินทร์จันทร์

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34817
เด็กชายอิสรภาพ หนูปลื้ม
1/2
 
 
2
34818
เด็กหญิงกษัตติญา ไกรนรา
1/2
 
 
3
34839
เด็กหญิงปานสิริ ตัน
1/2
 
 
4
34843
เด็กหญิงโยษิตา บุญคง
1/2
 
 
5
34760
เด็กชายธนพัฒ กุลศิริ
1/3
 
 
6
34769
เด็กชายวิทยพล ปานชนะพงศ์
1/3
 
 
7
34785
เด็กหญิงนงนภัส กาญจนะ
1/3
 
 
8
34800
เด็กหญิงอรชพร สุวรรณมณี
1/3
 
 
9
34731
เด็กหญิงณัฎฐวรรณ ล้วนโค
1/4
 
 
10
34744
เด็กหญิงวรวลัญช์ วิบูลย์ชาติ
1/4
 
 
11
34747
เด็กหญิงศราวดี ศรพิชัย
1/4
 
 
12
34002
เด็กชายดนุพร โต๊ะแอ
2/4
 
 
13
34006
เด็กชายปรเมศวร์ ทองอุไร
2/4
 
 
14
34011
เด็กหญิงกนกวรรณ วัตถุ
2/4
 
 
15
34012
เด็กหญิงกิ่งชนก นาคแกมทอง
2/4
 
 
16
34013
เด็กหญิงเขมิสรา ทองศรี
2/4
 
 
17
34014
เด็กหญิงจิณณภัต เนตรนิติสกุล
2/4
 
 
18
34017
เด็กหญิงฑิฆัมพร นาครอด
2/4
 
 
19
34018
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีบุญเกิดกุล
2/4
 
 
20
34021
เด็กหญิงณัฐณิชา ช่วยเอียด
2/4
 
 
21
34023
เด็กหญิงณิชารีย์ ทองผึ้ง
2/4
 
 
22
34024
เด็กหญิงนภสร วุฒิจันทร์
2/4
 
 
23
34025
เด็กหญิงนัชวรรณ ผลผลา
2/4
 
 
24
34029
เด็กหญิงพรไพลิน แดงป้อม
2/4
 
 
25
34030
เด็กหญิงพลอยชมพู จินดามัย
2/4
 
 
26
34035
เด็กหญิงสุภัทรา ครุฑถนอม
2/4
 
 
27
34036
เด็กหญิงหทัยชนก สุพร
2/4
 
 
28
33240
เด็กชายณัฐพล คุณซื่อ
3/1
 
 
29
33255
นางสาวฐิตากร ศิริมุสิกะ
3/1
 
 
30
33257
นางสาวฐิติวรดา เปี่ยมเกษม
3/1
 
 
31
33258
นางสาวทิพยาพรณ์ รุ่งรัตน์
3/1
 
 
32
33262
นางสาวบุญญาดา แก้วศรีอ่อน
3/1
 
 
33
33275
นางสาวลลิตา เวทวิสุทธิ์
3/1
 
 
34
33359
นางสาวนันท์นภัส ชัยเจริญ
3/3
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี