กิจกรรมมหัศจรรย์อาเซียน
ปีการศึกษา 1/2562
นางสาวอารยา อาจสุข

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34779
เด็กหญิงชนิตสิรี ฐิติปัญญาดิลก
1/3
 
 
2
34780
เด็กหญิงชนิภรณ์ จะเงาะ
1/3
 
 
3
34727
เด็กหญิงเกสรา เมืองแมน
1/4
 
 
4
34740
เด็กหญิงเปรมกมล บุญลี่
1/4
 
 
5
34665
เด็กชายปริญญา ใหญ่ยิ่ง
1/5
 
 
6
34690
เด็กหญิงนิติยากร นวลศรีทอง
1/5
 
 
7
34691
เด็กหญิงปวริสรา จุ้ยสุข
1/5
 
 
8
34630
เด็กหญิงกัญชลิกา นวกิจไพฑูรย์
1/6
 
 
9
33879
เด็กชายณัฐพงศ์ มณู
2/1
 
 
10
33888
เด็กชายภูวดล ชูเพชร
2/1
 
 
11
33889
เด็กชายวชิรวิทย์ ทิพย์ชิต
2/1
 
 
12
33890
เด็กชายสุทธิชัย นามลา
2/1
 
 
13
33892
เด็กหญิงกฤตยา รอดกำเนิด
2/1
 
 
14
33893
เด็กหญิงกวิสราภา ขุนเสถียร
2/1
 
 
15
33898
เด็กหญิงณัฐณิชา ปาลคะเชนทร์
2/1
 
 
16
33951
เด็กหญิงวริศรา จินตนา
2/2
 
 
17
33984
เด็กหญิงธัญวรัสม์ คงสุทธิ์
2/3
 
 
18
33994
เด็กหญิงลัคนาวดี อุ่นเรือน
2/3
 
 
19
33996
เด็กหญิงศิริธิดา สกุลกิจ
2/3
 
 
20
33232
เด็กชายกวิน ธรรมจิตราภรณ์
3/1
 
 
21
33236
เด็กชายเจษฎา ธาวุฒิสกุล
3/1
 
 
22
33244
เด็กชายปฏิภาณ ไชยพันธ์
3/1
 
 
23
33251
เด็กชายโอสธี บุญเหลือ
3/1
 
 
24
33253
เด็กหญิงชนากานต์ ศรีบัวทอง
3/1
 
 
25
33308
เด็กหญิงชนาภา พรหมอินทร์
3/2
 
 
26
33310
เด็กหญิงญาณิศา แซ่อึ้ง
3/2
 
 
27
33312
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สายบัว
3/2
 
 
28
33317
เด็กหญิงพิชญธิดา สามชุม
3/2
 
 
29
33320
เด็กหญิงสมิตา สารีบุตร
3/2
 
 
30
33324
เด็กหญิงสุดาพร อุปลา
3/2
 
 
31
33354
เด็กหญิงณัฐนิชา หรั่งวัด
3/2
 
 
32
33375
เด็กชายกันตินันท์ เพ็ญมงคล
3/4
 
 
33
33393
เด็กชายสุริยพงค์ บุญชู
3/4
 
 
34
33495
เด็กหญิงชญานี สังข์พลอยดี
3/6
 
 
35
33503
เด็กหญิงนันท์นลิน นิพิฐสกุล
3/6
 
 
36
33515
เด็กหญิงวรกานต์ ปานทับทิมทอง
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี