กิจกรรมมหัศจรรย์อาเซียน
ปีการศึกษา 1/2562
นางสาวอารยา อาจสุข

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34779
เด็กหญิงชนิตสิรี ฐิติปัญญาดิลก
1/3
 
 
2
34780
เด็กหญิงชนิภรณ์ จะเงาะ
1/3
 
 
3
34727
เด็กหญิงเกสรา เมืองแมน
1/4
 
 
4
34740
เด็กหญิงเปรมกมล บุญลี่
1/4
 
 
5
34665
เด็กชายปริญญา ใหญ่ยิ่ง
1/5
 
 
6
34690
เด็กหญิงนิติยากร นวลศรีทอง
1/5
 
 
7
34691
เด็กหญิงปวริสรา จุ้ยสุข
1/5
 
 
8
34630
เด็กหญิงกัญชลิกา นวกิจไพฑูรย์
1/6
 
 
9
33879
เด็กชายณัฐพงศ์ มณู
2/1
 
 
10
33880
เด็กชายณัฐวุฒิ คงชล
2/1
 
 
11
33882
เด็กชายทวีวัฒน์ ชูสังข์
2/1
 
 
12
33884
เด็กชายธยศ ทับทิม
2/1
 
 
13
33887
เด็กชายภูริณัฐ พัฒนจร
2/1
 
 
14
33889
เด็กชายวชิรวิทย์ ทิพย์ชิต
2/1
 
 
15
33890
เด็กชายสุทธิชัย นามลา
2/1
 
 
16
33232
นายกวิน ธรรมจิตราภรณ์
3/1
 
 
17
33236
นายเจษฎา ธาวุฒิสกุล
3/1
 
 
18
33244
เด็กชายปฏิภาณ ไชยพันธ์
3/1
 
 
19
33251
นายโอสธี บุญเหลือ
3/1
 
 
20
33253
นางสาวชนากานต์ ศรีบัวทอง
3/1
 
 
21
33308
นางสาวชนาภา พรหมอินทร์
3/2
 
 
22
33310
นางสาวญาณิศา เเซ่อึ้ง
3/2
 
 
23
33312
นางสาวธัญวรัตม์ สายบัว
3/2
 
 
24
33317
นางสาวพิชญธิดา สามชุม
3/2
 
 
25
33320
นางสาวสมิตา สาริบุตร
3/2
 
 
26
33324
นางสาวสุดาพร อุปลา
3/2
 
 
27
33354
นางสาวณัฐนิชา หรั่งวัด
3/2
 
 
28
33375
นายกันตินันท์ เพ็ญมงคล
3/4
 
 
29
33393
นายสุริยพงค์ บุญชู
3/4
 
 
30
33495
นางสาวชญานี สังข์พลอยดี
3/6
 
 
31
33503
นางสาวนันท์นลิน นิพิฐสกุล
3/6
 
 
32
33515
นางสาววรกานต์ ปานทับทิมทอง
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี