กิจกรรมพุทธพาเพลิน
ปีการศึกษา 1/2562
นางอาลิษา ขุนพลช่วย

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34764
เด็กชายบุณยกร พันธุกิจ
1/3
 
 
2
34773
เด็กหญิงกัญญ์วรา พูนช่วย
1/3
 
 
3
34799
เด็กหญิงสุมานัส การะพันธ์
1/3
 
 
4
34718
เด็กชายศรราม ฤกษ์ติถีพร
1/4
 
 
5
34719
เด็กชายศุภณัฐ ลำไย
1/4
 
 
6
34672
เด็กชายศิวัช พรหมดนตรี
1/5
 
 
7
34700
เด็กหญิงวิชญ์ชยาภรณ์ เอกบวรวงศ์
1/5
 
 
8
34638
เด็กหญิงณิชาภัทร ขาวสอาด
1/6
 
 
9
33880
เด็กชายณัฐวุฒิ คงชล
2/1
 
 
10
33882
เด็กชายทวีวัฒน์ ชูสังข์
2/1
 
 
11
33884
เด็กชายธยศ ทับทิม
2/1
 
 
12
33887
เด็กชายภูริณัฐ พัฒนจร
2/1
 
 
13
33891
เด็กหญิงกมลรัตน์ อินทร์แก้ว
2/1
 
 
14
33896
เด็กหญิงชนนิกานต์ เพชรรักษ์
2/1
 
 
15
33902
เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจห้าว
2/1
 
 
16
33903
เด็กหญิงประกายรัตน์ อินทรปถัม
2/1
 
 
17
33907
เด็กหญิงเพชรจินดา เผือกเดช
2/1
 
 
18
33908
เด็กหญิงภัคธีมา กล่อมกลิ่น
2/1
 
 
19
33911
เด็กหญิงโมรภัสสร์ ทิพย์รัตน์
2/1
 
 
20
33913
เด็กหญิงสิริลักษณ์ เหมยากร
2/1
 
 
21
33916
เด็กหญิงอธิชา สุราษฎร์
2/1
 
 
22
33302
เด็กหญิงกมลวรรณ จันนาคิน
3/2
 
 
23
33303
เด็กหญิงกฤตพร จารุจารีต
3/2
 
 
24
33306
เด็กหญิงจิดาภา ท่ากั่ว
3/2
 
 
25
33316
เด็กหญิงนิตยา ศักดิ์พัฒนพงศ์
3/2
 
 
26
33323
เด็กหญิงสุณัญญา แก้วเจริญ
3/2
 
 
27
33451
เด็กหญิงณิชาภา เจริญสินปัญญา
3/5
 
 
28
34434
เด็กหญิงณิชาพัชร์ เพชรคลังสวน
3/5
 
 
29
33472
เด็กชายณัชพล บุญชรัตน์
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี