กิจกรรมคณิตกับศิลป์
ปีการศึกษา 1/2562
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34876
เด็กหญิงบุษบงกช หอยเพชร
1/1
 
 
2
34878
เด็กหญิงปิยฉัตร ทองร่วง
1/1
 
 
3
34890
เด็กหญิงอุษามณี ลิ้มสุวรรณ
1/1
 
 
4
34753
เด็กชายกฤษฏิ์ภณ ทองมุณี
1/3
 
 
5
34756
เด็กชายชัยวัฒน์ เผือกชู
1/3
 
 
6
34757
เด็กชายณภัทร เปรมประสงค์
1/3
 
 
7
34759
เด็กชายถิรวัฒน์ กล่ำเกลื่อน
1/3
 
 
8
34761
เด็กชายธีรชัย แสงทอง
1/3
 
 
9
34783
เด็กหญิงนงนภัส ทองแกมแก้ว
1/3
 
 
10
34798
เด็กหญิงสุชาทิพย์ อรัญ
1/3
 
 
11
34678
เด็กหญิงกัญญาณัฐ ไชยศรีมาลย์
1/5
 
 
12
34684
เด็กหญิงณวีวรรณ หิรัญรัตนธรรม
1/5
 
 
13
34687
เด็กหญิงดวงหฤทัย อุบล
1/5
 
 
14
34037
เด็กชายกฤตยชญ์ มากคงแก้ว
2/5
 
 
15
34041
เด็กชายธนวิชญ์ ใจงาม
2/5
 
 
16
34044
เด็กชายพงศ์ภัค คริสต์รักษา
2/5
 
 
17
34046
เด็กชายภูชยุตม์ เพ็งหีต
2/5
 
 
18
34050
เด็กชายรชต โรยรอด
2/5
 
 
19
33237
เด็กชายฉัตรภัทร สรเดช
3/1
 
 
20
33239
เด็กชายณัฐนนท์ หนักแก้ว
3/1
 
 
21
33243
เด็กชายธนภักดิ์ ชวะพงษ์
3/1
 
 
22
33247
เด็กชายพุฒิพงศ์ ยอดดนตรี
3/1
 
 
23
33249
เด็กชายรัฐพล ชิตินทร
3/1
 
 
24
33278
เด็กหญิงสุตาภัทร สุดใหม่
3/1
 
 
25
33297
เด็กชายอนุสรณ์ คงราช
3/1
 
 
26
33287
เด็กชายผองชน แขอุดม
3/2
 
 
27
33294
เด็กชายศิริศักดิ์ สุกดำ
3/2
 
 
28
33295
เด็กชายสรศักดิ์ วายทุกข์
3/2
 
 
29
33307
เด็กหญิงจิรัฎฐา สุขสิน
3/2
 
 
30
33355
เด็กหญิงณิชารีย์ จันทร์แจ่มใส
3/3
 
 
31
33365
เด็กหญิงภัณฑิรา จันทร์เรือง
3/3
 
 
32
33370
เด็กหญิงสิรภัทร ไพโรจน์ถาวรวัฒนา
3/3
 
 
33
33399
เด็กหญิงเขมิกา หวั่งประดิษฐ์
3/3
 
 
34
33426
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สังข์คร
3/5
 
 
35
33429
เด็กชายไชยพศ มิตรรัก
3/5
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี