กิจกรรมOrigami
ปีการศึกษา 1/2562
นางกาญจนา ปลอดจินดา
นางสาวศิริวรรณ สวัสดิ์

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34814
เด็กชายศุภศักดิ์ ปานสุข
1/2
 
 
2
34822
เด็กหญิงจิณณพัต แซ่อุ่ย
1/2
 
 
3
34824
เด็กหญิงชนกวนันท์ แสงอำไพ
1/2
 
 
4
34825
เด็กหญิงชมพูเนกข์ กานุรักษ์
1/2
 
 
5
34836
เด็กหญิงปกิตตา แซ่ฮ้อ
1/2
 
 
6
34838
เด็กหญิงปลายธาร แก้วกุฏิ
1/2
 
 
7
34699
เด็กหญิงวัลลภา ยกเจริญ
1/5
 
 
8
33877
เด็กชายกัมปนาท พรหมจินดา
2/1
 
 
9
33878
เด็กชายฐิรรัฐ ขวดทอง
2/1
 
 
10
33881
เด็กชายตุลณวัฒน์ พันธ์ครุฑ
2/1
 
 
11
33883
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสุนทร
2/1
 
 
12
33885
เด็กชายธัญเทพ ฟักจีน
2/1
 
 
13
33886
เด็กชายธีทัต นาคกุล
2/1
 
 
14
35041
เด็กชายจิรภัทร ชุ่มมะโน
2/1
 
 
15
33923
เด็กชายนนทกานต์ วงศ์คำพันธ์
2/2
 
 
16
33931
เด็กหญิงขวัญสิริ ใจสมุทร
2/2
 
 
17
33932
เด็กหญิงไคยซ่า สมหวัง บุญภักดี แพร์สสัน
2/2
 
 
18
33943
เด็กหญิงปริฉัตร วัฒนฉลาดกุล
2/2
 
 
19
33945
เด็กหญิงพริมา สาคะรินทร์
2/2
 
 
20
33948
เด็กหญิงฟ้าใส วิศาลพงษ์
2/2
 
 
21
33949
เด็กหญิงภัทรธิดา โพธิ์กลาง
2/2
 
 
22
33954
เด็กหญิงสิธาริณี สุระนันท์
2/2
 
 
23
33961
เด็กชายเจตนัตว์ บุญเมือง
2/3
 
 
24
33999
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี
2/4
 
 
25
34000
เด็กชายชิษณุชา ปานซัง
2/4
 
 
26
34004
เด็กชายนภัทร ละออสุวรรณ
2/4
 
 
27
34008
เด็กชายรัฐภูมิ เศวตเวช
2/4
 
 
28
34009
เด็กชายสิรภัทร ไทรแก้ว
2/4
 
 
29
34031
เด็กหญิงพัชรีย์ เอกเพ็ชร์
2/4
 
 
30
34032
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีทองกุล
2/4
 
 
31
34051
เด็กชายสรัช บุญมีชัย
2/5
 
 
32
33330
เด็กชายธนวัฒน์ สนธิช่วย
3/3
 
 
33
33332
เด็กชายธีรพัฒน์ ทองประดู่
3/3
 
 
34
33333
เด็กชายนราวิชญ์ เมืองรมย์
3/3
 
 
35
33341
เด็กชายเมธัส รอดภัย
3/3
 
 
36
33342
เด็กชายรวินันท์ สุวิสุทธิ์
3/3
 
 
37
33412
เด็กหญิงปุณยวีร์ เพ็งพงศ์
3/4
 
 
38
33450
เด็กหญิงณัฐนรี คงคาช่วย
3/4
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี