กิจกรรมเกมคณิตศาสตร์
ปีการศึกษา 1/2562
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
นางสาวรพีพรรณ จันทร์คง

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34847
เด็กชายกันตพัฒน์ ชูนาค
1/1
 
 
2
34854
เด็กชายพงศธร อมรลักษณ์
1/1
 
 
3
34855
เด็กชายพงศ์รพี สุเมธากุลวัฒน์
1/1
 
 
4
34860
เด็กชายศิวัฒม์ ทิพย์พิมล
1/1
 
 
5
34815
เด็กชายสรวัชญ์ ไตรรัตน์
1/2
 
 
6
34826
เด็กหญิงชมพูเนกข์ สุขสวัสดิ์
1/2
 
 
7
34827
เด็กหญิงณภัทร หอมกอ
1/2
 
 
8
34828
เด็กหญิงณัฏฐิณิชา อินทร์จันทร์
1/2
 
 
9
34831
เด็กหญิงณิชากร เดี่ยวกี่
1/2
 
 
10
34835
เด็กหญิงบัณฑิตา วงค์นิ่ม
1/2
 
 
11
34661
เด็กชายณัฎฐนันท์ ละออสุวรรณ
1/5
 
 
12
34662
เด็กชายณัฐรัชต์ เรืองพันธ์
1/5
 
 
13
34663
เด็กชายติณณภพ รัตนรัตน์
1/5
 
 
14
34666
เด็กชายปิยพนธ์ ศรีแดน
1/5
 
 
15
34669
เด็กชายยุคลเดช ทิพย์บรรพต
1/5
 
 
16
34673
เด็กชายศุภกร คงแพทย์
1/5
 
 
17
34614
เด็กชายชิณาปกร กระจ่างแจ้ง
1/6
 
 
18
34626
เด็กชายภูริพงษ์ ชุมทอง
1/6
 
 
19
34636
เด็กหญิงณัฐกร ทองประดู่
1/6
 
 
20
33327
เด็กชายจิรภาส โกสินญวงศ์
3/3
 
 
21
33328
นายจิรเมธ หนูโนต
3/3
 
 
22
33335
นายพันธวัช ลำใย
3/3
 
 
23
33337
นายไพศาล สมบูรณ์
3/3
 
 
24
33338
เด็กชายภูริณัฐ ทองมาก
3/3
 
 
25
33339
นายภูริภัทร วัฒนานนท์
3/3
 
 
26
33346
นายสุพจน์ พัฒน์เวช
3/3
 
 
27
33353
นางสาวณัฎฐ์กฤตา ถิ่นท่าเรือ
3/3
 
 
28
33360
นางสาวนันทิศา จะรา
3/3
 
 
29
33363
นางสาวพิชญ์สินี เพชรหับ
3/3
 
 
30
33368
นางสาวศศิประภา สงเคราะห์
3/3
 
 
31
33408
นางสาวนฤภร ชาวประทุม
3/3
 
 
32
33418
เด็กหญิงวิไลวรรณ เงินสุข
3/3
 
 
33
33442
นายอธิภัทร ทองทิพย์
3/5
 
 
34
33516
นางสาววรีญา ภู่เชี่ยวชาญวิทย์
3/6
 
 
35
33518
นางสาวอธิชา ชุมวรฐายี
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี