กิจกรรมSTEM ศึกษา พัฒนาสู่นักประดิษฐ์
ปีการศึกษา 1/2562
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
นางสาวนาถยา ศิริทอง

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34848
เด็กชายชัยฟิตา ยูโซะ
1/1
 
 
2
34849
เด็กชายธนพล ผิวเหมาะ
1/1
 
 
3
34850
เด็กชายธัญพิสิษฐ์ ศรีโชติ
1/1
 
 
4
34851
เด็กชายนพชิษณ์ วงศ์จินะ
1/1
 
 
5
34857
เด็กชายเมธัส กุลศิริ
1/1
 
 
6
34858
เด็กชายรติวรรธน์ อาจหาญ
1/1
 
 
7
34859
เด็กชายราชพฤกษ์ ทองจันทร์
1/1
 
 
8
34887
เด็กหญิงสลิลทิพย์ แก้วมหิทธิ์
1/1
 
 
9
34807
เด็กชายปณวรรธ ชิตร
1/2
 
 
10
34766
เด็กชายพิชญุตม์ ทองใหญ่
1/3
 
 
11
34707
เด็กชายกิติศักดิ์ ทวีปะ
1/4
 
 
12
34709
เด็กชายณัฐพงษ์ ผอมจีน
1/4
 
 
13
34715
เด็กชายภูมิพัช อำนวยโรจนจินดา
1/4
 
 
14
34659
เด็กชายจิตติพัฒน์ นิลวดี
1/5
 
 
15
34667
เด็กชายภาคภูมิ อนันตศักดิ์
1/5
 
 
16
33941
เด็กหญิงนวินดา นาคทอง
2/2
 
 
17
34049
เด็กชายยุติวิชญ์ กองชาวนา
2/5
 
 
18
33336
เด็กชายพีระวิชญ์ บุญสิน
3/3
 
 
19
33340
เด็กชายโภควินท์ นาวินปฐมวงศ์
3/3
 
 
20
33379
เด็กชายชุติพนธ์ คชสิทธิ์
3/4
 
 
21
33383
เด็กชายนัชชานนท์ คิดเหมาะ
3/4
 
 
22
33391
เด็กชายศุภชัย เดวิเลาะ
3/4
 
 
23
33394
เด็กชายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
3/4
 
 
24
33402
เด็กหญิงญาณิศา วระศิริ
3/4
 
 
25
33403
เด็กหญิงณัฐณิชา คงวัชระ
3/4
 
 
26
33415
เด็กหญิงวชิราภรณ์ จิตราภิรมย์
3/4
 
 
27
33453
เด็กหญิงธฤตกมล กาลดิษฐ
3/4
 
 
28
33454
เด็กหญิงธฤตสวรรณ กาลดิษฐ
3/4
 
 
29
33467
เด็กหญิงศศิธร ม้วนทอง
3/4
 
 
30
33427
เด็กชายคณิติน เหมือนทองมาก
3/5
 
 
31
33430
เด็กชายธนกร ไทยเกิด
3/5
 
 
32
33431
เด็กชายธนกฤต ชูเจริญ
3/5
 
 
33
33434
เด็กชายพิชญ์ยุทธ ยุทธวารี
3/5
 
 
34
33438
เด็กชายวิชรพลเดชา ดำสอน
3/5
 
 
35
33439
เด็กชายศุภณัฐ จรูญพงศ์
3/5
 
 
36
33440
เด็กชายสถาพร ชำนาญเวช
3/5
 
 
37
33441
เด็กชายสรวิชญ์ พงศ์วสา
3/5
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี