กิจกรรมท่องไปในโลกกว้าง
ปีการศึกษา 1/2562
นางสุรีย์พร ยุติธรรม

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34846
เด็กชายกวิน โชติพันธุ์วิทยากุล
1/1
 
 
2
34861
เด็กชายศุภกร มณีวรา
1/1
 
 
3
34862
เด็กชายสิรวิชญ์ อรุณเลิศวณิชชา
1/1
 
 
4
34863
เด็กหญิงกัญญาณัฐ คงบำเพ็ญ
1/1
 
 
5
34866
เด็กหญิงชมัยภรณ์ พัฒน์รักษ์
1/1
 
 
6
34867
เด็กหญิงชวิสา พัฒน์แช่ม
1/1
 
 
7
34686
เด็กหญิงณัฐพร ด้วงเชี่ยว
1/5
 
 
8
34694
เด็กหญิงพิมพ์ชนก มีนะพงษ์
1/5
 
 
9
33935
เด็กหญิงจุฑามาศ หนูศรีแก้ว
2/2
 
 
10
33946
เด็กหญิงพัชริศา พร้อมประเสริฐ
2/2
 
 
11
33950
เด็กหญิงวรัมพร พรหมแก้ว
2/2
 
 
12
33953
เด็กหญิงศุภาพิชญ์ เมืองแก้ว
2/2
 
 
13
33955
เด็กหญิงสุพนิดา นาคทอง
2/2
 
 
14
33997
เด็กชายกล้า พรหมเจือ
2/4
 
 
15
33998
เด็กชายกันตพัจน์ เลี่ยมแก้ว
2/4
 
 
16
34001
เด็กชายชิษณุพงศ์ ชัยกิจ
2/4
 
 
17
34003
เด็กชายเต็มพิสุทธิ์ สะอาดแก้ว
2/4
 
 
18
34005
เด็กชายนวินเมธ แสงพรหมมินทร์
2/4
 
 
19
34007
เด็กชายภูริณัฐ เพชรทอง
2/4
 
 
20
34010
เด็กชายสุทธิศักดิ์ ราชฉวาง
2/4
 
 
21
34019
เด็กหญิงณัฐกานต์ มีเพียร
2/4
 
 
22
34020
เด็กหญิงณัฐณิชา เซ่งล้ำ
2/4
 
 
23
34034
เด็กหญิงสุทธิกานต์ นาคฤทธิ์
2/4
 
 
24
34115
เด็กหญิงอรธิชา จินาสุ่น
2/6
 
 
25
34116
เด็กหญิงอริศรา สรรพิบูลย์
2/6
 
 
26
34437
เด็กหญิงณิชาภัทร โชติกล่อม
2/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี