กิจกรรมProfessional Singer : นักร้องมืออาชีพ
ปีการศึกษา 2/2561
นายสุรชัย ยวงทอง

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34039
เด็กชายณฐพงศ์ รัตนซ้อน
1/5
 
 
2
33302
เด็กหญิงกมลวรรณ จันนาคิน
2/2
 
 
3
33303
เด็กหญิงกฤตพร จารุจารีต
2/2
 
 
4
33306
เด็กหญิงจิดาภา ท่ากั่ว
2/2
 
 
5
33316
เด็กหญิงนิตยา ศักดิ์พัฒนพงศ์
2/2
 
 
6
33319
เด็กหญิงศิริวรรญรัตน์ ไฝ่ฝัน
2/2
 
 
7
33323
เด็กหญิงสุณัญญา แก้วเจริญ
2/2
 
 
8
33325
เด็กหญิงอลีนา เผือกสวัสดิ์
2/2
 
 
9
33326
เด็กหญิงอัจจิมา ฤทธาภัย
2/2
 
 
10
33352
เด็กหญิงชุติมา จันทร์โอเอี่ยม
2/2
 
 
11
33372
เด็กหญิงสุรพร ภาษิตร์
2/2
 
 
12
33362
เด็กหญิงพชรพร โมราเจริญ
2/3
 
 
13
33411
เด็กหญิงปาลิตา ทรัพย์อภิสิทธิ์
2/3
 
 
14
33435
เด็กชายภูมิพัฒน์ สุเมธีทวีวุฒิ
2/5
 
 
15
33478
เด็กชายปีติภัทร ศรีโชติ
2/6
 
 
16
33494
เด็กหญิงจุฑามาศ ศรีทอง
2/6
 
 
17
33516
เด็กหญิงวรีญา ภู่เชี่ยวชาญวิทย์
2/6
 
 
18
33711
เด็กหญิงมริษฎา วิทิพย์รอด
2/6
 
 
19
33048
เด็กหญิงณัฐณิชา เลณสัจจกุล
3/1
 
 
20
33052
เด็กหญิงนรวรรณ เลี่ยนศิริ
3/1
 
 
21
33058
เด็กหญิงภริตพร นามบุญโชติ
3/1
 
 
22
33060
เด็กหญิงมณฑิตา เกลี้ยงกลม
3/1
 
 
23
32974
เด็กชายกษิดิศ พรหมภักดี
3/2
 
 
24
32975
เด็กชายกิตติธัช ภูมิรินทร์
3/2
 
 
25
32976
เด็กชายกิตติศักดิ์ รักกะเปา
3/2
 
 
26
32977
เด็กชายกิรติกรณ์ แก้วตาทิพย์
3/2
 
 
27
32979
เด็กชายฐิติกันต์ กัญจน์รัชฐาน์
3/2
 
 
28
32980
เด็กชายณัฐธินาพล พรหมทอง
3/2
 
 
29
32984
เด็กชายธนบดี สมบูรณ์
3/2
 
 
30
32986
เด็กชายธีระศักดิ์ หนูทอง
3/2
 
 
31
32989
เด็กชายพรหมพชร พันธุ
3/2
 
 
32
32991
เด็กชายพีรธัช บุญดี
3/2
 
 
33
33009
เด็กหญิงเมธินี ช่วยไทย
3/2
 
 
34
32952
เด็กหญิงณัฐณิชา ขาวมี
3/3
 
 
35
32955
เด็กหญิงณิชกานต์ นวลแก้ว
3/3
 
 
36
32957
เด็กหญิงธวัลรัตน์ แซ่บ่าง
3/3
 
 
37
32966
เด็กหญิงวนัสนัน สุมาตรา
3/3
 
 
38
32837
เด็กชายธัญยธรณ์ นามกร
3/5
 
 
39
32860
เด็กหญิงชลธิชา รำเพย
3/5
 
 
40
32876
เด็กหญิงศศิกานต์ สมเชื้อ
3/5
 
 
41
32879
เด็กหญิงอุบลรัตน์ ธรรมบำรุง
3/5
 
 
42
32806
เด็กหญิงเกล้าอุษา กาฬวัจนะ
3/6
 
 
43
32813
เด็กหญิงธิดารัตน์ หลอมพลทัน
3/6
 
 
44
32818
เด็กหญิงปวีณ์สุดา เชยกลิ่น
3/6
 
 
45
32821
เด็กหญิงปื่นมณี หู
3/6
 
 
46
32823
เด็กหญิงนภัสสร พุฒทอง
3/6
 
 
47
32824
เด็กหญิงภัทรวรินทร์ ไหลวารินทร์
3/6
 
 
48
32827
เด็กหญิงรุ่งนภา แสงไกร
3/6
 
 
49
32828
เด็กหญิงวิราภา บุณยรัตน์
3/6
 
 
50
32829
เด็กหญิงวิสสุตา ตั้งจรญโรจน์
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี