กิจกรรมเกมและนันทนาการ
ปีการศึกษา 2/2561
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33235
เด็กชายคฤพล เทียบคุณ
2/1
 
 
2
33476
เด็กชายนลธวัช ใจสุข
2/6
 
 
3
33707
เด็กชายเวชพิสิฐ บุญชู
2/6
 
 
4
32993
เด็กชายภูตะวัน พันธรักษ์
3/2
 
 
5
32883
เด็กชายจิรัฏฐ์ ตันเกียรติพงัน
3/4
 
 
6
32888
เด็กชายธนชล พรหมประกาย
3/4
 
 
7
32892
เด็กชายปรินทร ทิพย์นุรักษ์
3/4
 
 
8
32895
เด็กชายภูมิพัฒน์ ตาสาโรจน์
3/4
 
 
9
32898
เด็กชายศรุต พันธุวงศ์
3/4
 
 
10
32833
เด็กชายกฤตพร วิชัยดิษฐ์
3/5
 
 
11
32834
เด็กชายณภัทร ก่อณิชกุล
3/5
 
 
12
32835
เด็กชายธนโชติ พุ่มนึก
3/5
 
 
13
32836
เด็กชายธนทัต หนูยศ
3/5
 
 
14
32838
เด็กชายบวรณัชญ์ วิทยานุศักดิ์
3/5
 
 
15
32839
เด็กชายพงศ์พสิน ทองสลัก
3/5
 
 
16
32840
เด็กชายพัชรพล จิ๋วพัฒนกุล
3/5
 
 
17
32841
เด็กชายพีรณัฐ บุตรพรม
3/5
 
 
18
32842
เด็กชายพีรดนย์ ทองใหญ่
3/5
 
 
19
32844
เด็กชายภูริภัทร สมบัติทอง
3/5
 
 
20
32845
เด็กชายภูวเนศวร์ บุญเลิศ
3/5
 
 
21
32847
เด็กชายรพีวิชญ์ ทองว่าง
3/5
 
 
22
32848
เด็กชายวสุธร ภูมิสิทธิ์
3/5
 
 
23
32850
เด็กชายศราวุฒิ วงค์ศรีชา
3/5
 
 
24
32852
เด็กชายศุภณัฐ แซ่ห่าน
3/5
 
 
25
32853
เด็กชายสุวิจักขณ์ บุรินทร์โกษฐ์
3/5
 
 
26
32855
เด็กหญิงกัญญ์วรา ยศเมฆ
3/5
 
 
27
32863
เด็กหญิงณัฐณิชา เอี่ยมคล้าย
3/5
 
 
28
32865
เด็กหญิงทรรศน์พร พิเศษศุภอรรถ
3/5
 
 
29
32873
เด็กหญิงรพีพรรณ มธุระเมธาวี
3/5
 
 
30
32877
เด็กหญิงศศิพัสส์ เมืองพร้อม
3/5
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี