กิจกรรมเกมและนันทนาการ
ปีการศึกษา 2/2561
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33235
เด็กชายคฤพล เทียบคุณ
2/1
 
 
2
33476
เด็กชายนลธวัช ใจสุข
2/6
 
 
3
33707
เด็กชายเวชพิสิฐ บุญชู
2/6
 
 
4
32993
นายภูตะวัน พันธรักษ์
3/2
 
 
5
32883
นายจิรัฏฐ์ ตันเกียรติพงัน
3/4
 
 
6
32888
นายธนชล พรหมประกาย
3/4
 
 
7
32892
เด็กชายปรินทร ทิพย์นุรักษ์
3/4
 
 
8
32895
นายภูมิพัฒน์ ตาสาโรจน์
3/4
 
 
9
32898
เด็กชายศรุต พันธุวงศ์
3/4
 
 
10
32833
นายกฤตพร วิชัยดิษฐ์
3/5
 
 
11
32834
เด็กชายณภัทร ก่อณิชกุล
3/5
 
 
12
32835
นายธนโชติ พุ่มนึก
3/5
 
 
13
32836
นายธนทัต หนูยศ
3/5
 
 
14
32838
นายบวรณัชญ์ วิทยานุศักดิ์
3/5
 
 
15
32839
นายพงศ์พสิน ทองสลัก
3/5
 
 
16
32840
นายพัชรพล จิ๋วพัฒนกุล
3/5
 
 
17
32841
นายพีรณัฐ บุตรพรม
3/5
 
 
18
32842
เด็กชายพีรดนย์ ทองใหญ่
3/5
 
 
19
32844
นายภูริภัทร สมบัติทอง
3/5
 
 
20
32845
นายภูวเนศวร์ บุญเลิศ
3/5
 
 
21
32847
นายรพีวิชญ์ ทองว่าง
3/5
 
 
22
32848
เด็กชายวสุธร ภูมิสิทธิ์
3/5
 
 
23
32850
นายศราวุฒิ วงค์ศรีชา
3/5
 
 
24
32852
นายศุภณัฐ แซ่ห่าน
3/5
 
 
25
32853
เด็กชายสุวิจักขณ์ บุรินทร์โกษฐ์
3/5
 
 
26
32855
นางสาวกัญญ์วรา ยศเมฆ
3/5
 
 
27
32863
นางสาวณัฐณิชา เอียมคล้าย
3/5
 
 
28
32865
นางสาวทรรศน์พร พิเศษศุภออรรถ
3/5
 
 
29
32873
นางสาวรพีพรรณ มธุระเมธาวี
3/5
 
 
30
32877
เด็กหญิงศศิพัสส์ เมืองพร้อม
3/5
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี