กิจกรรมเกมกีฬาสู่สากล
ปีการศึกษา 2/2561
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33231
เด็กชายกฤติศักดิ์ สุขพร
2/1
 
 
2
33234
เด็กชายกิตติพศ ไพฑูรย์
2/1
 
 
3
33246
เด็กชายพงศธร สมุติรัมย์
2/1
 
 
4
33250
เด็กชายวัชรันต์ พลเคน
2/1
 
 
5
33279
เด็กชายกฤติกานต์ สุขพร
2/1
 
 
6
33382
เด็กชายนทีกานต์ เพชรสว่าง
2/4
 
 
7
33386
เด็กชายปัณวัฒน์ คชสิทธิ์
2/4
 
 
8
33388
เด็กชายพีรพัฒน์ จันทร์เรือง
2/4
 
 
9
33431
เด็กชายธนกฤต ชูเจริญ
2/5
 
 
10
33436
เด็กชายวงศกร เกื้อหนุน
2/5
 
 
11
33437
เด็กชายวรพล ศุกร์ดีวรรณ
2/5
 
 
12
32002
เด็กชายศุภณัฐ ศรีวิชาชาญ
3/1
 
 
13
33021
นายจุฑาวัฒน์ จุฑานนท์
3/1
 
 
14
33027
นายนิพิฐพนธ์ ศรีเมฆ
3/1
 
 
15
33028
นายพลวัฒน์ ฉวีบุญยาศิลป์
3/1
 
 
16
33034
นายวสุวัฒน์ ชัยพัฒน์
3/1
 
 
17
33035
นายวัชรสินธุ์ ถิ่นกาญจน์
3/1
 
 
18
33037
นายศุภกฤษ ไวยากรรณ์
3/1
 
 
19
33044
เด็กหญิงชญานิศ โชติช่วง
3/1
 
 
20
33046
นางสาวชลธิชา พืชผล
3/1
 
 
21
33047
นางสาวฐิตาภา เกศดายุรัตน์
3/1
 
 
22
33049
นางสาวณัฐติกานต์ หีตหนู
3/1
 
 
23
33054
นางสาวปิญาภรณ์ แก้วแสง
3/1
 
 
24
33056
นางสาวพัทธมนต์ เผือกเดช
3/1
 
 
25
33059
เด็กหญิงภานินาท ทนทาน
3/1
 
 
26
32927
นายกฤติน ศิริรัตน์ยาภรณ์
3/3
 
 
27
32928
นายชัยวัฒน์ การอรชัย
3/3
 
 
28
32931
นายดุจนที สุรินทร์
3/3
 
 
29
32933
นายธนกร ยอดดนตรี
3/3
 
 
30
32935
นายนวพล โกละกะ
3/3
 
 
31
32936
นายนัทธพงศ์ สิริวรจรรยาดี
3/3
 
 
32
32939
เด็กชายปาฏิโมกข์ ริมดุสิต
3/3
 
 
33
32942
นายวรัญญู จันทร์หนู
3/3
 
 
34
32944
นายวิชชรัศ แก้วสีนวล
3/3
 
 
35
32945
นายสิทธิพร อร่ามเมฆ
3/3
 
 
36
32947
เด็กชายอินธิกร คงใหม่
3/3
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี