กิจกรรมสนุกกับขนมไทย
ปีการศึกษา 2/2561
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33974
เด็กหญิงกิติญาดา เมฆมีเดช
1/3
 
 
2
33981
เด็กหญิงณธกร เจริญพร
1/3
 
 
3
33982
เด็กหญิงธัญชนก สุรชัย
1/3
 
 
4
33983
เด็กหญิงธัญชนก แผนมณี
1/3
 
 
5
33988
เด็กหญิงบัณฑิตา ตรงต่อการ
1/3
 
 
6
33995
เด็กหญิงศศินา ฤกษ์ดี
1/3
 
 
7
34041
เด็กชายธนวิชญ์ ใจงาม
1/5
 
 
8
34052
เด็กชายสิทธิชัย บุญเกิด
1/5
 
 
9
33300
เด็กหญิงกนกวรรณ สมสุข
2/2
 
 
10
33313
เด็กหญิงนเมติ วงศ์กองแก้ว
2/2
 
 
11
33314
เด็กหญิงนลินนิภา วัชรสินธุ์
2/2
 
 
12
33322
เด็กหญิงสรินยา สุขขวัญ
2/2
 
 
13
32978
เด็กชายชนน์ชนก จินตนะ
3/2
 
 
14
32981
เด็กชายดุจนที สุรินทร์
3/2
 
 
15
32983
นายทัพพ์เทพ มากบุญ
3/2
 
 
16
32987
เด็กชายนันทิพัฒน์ เพชรชลคราม
3/2
 
 
17
32988
นายพรนรินทร์ ผลจันทร์
3/2
 
 
18
32990
นายพิทักษ์ มหาจตุรงค์
3/2
 
 
19
32994
นายสุธาสิน นิยมจิตร์
3/2
 
 
20
32894
เด็กชายพงศธร ทองตะนุนาม
3/4
 
 
21
32896
เด็กชายภูริภัทร เกษมสุข
3/4
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี