กิจกรรมสุขภาพดี ชีวีมีสุข
ปีการศึกษา 2/2561
นางนฤมล เทโหปการ

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33966
เด็กชายเปรม กลับสติ
1/3
 
 
2
34115
เด็กหญิงอรธิชา จินาสุ่น
1/6
 
 
3
34116
เด็กหญิงอริศรา สรรพิบูลย์
1/6
 
 
4
33280
เด็กชายจิรภัทร โกสินญวงศ์
2/2
 
 
5
33281
เด็กชายชยพล จินดา
2/2
 
 
6
33282
เด็กชายชริน บัวพา
2/2
 
 
7
33284
เด็กชายธนดล สุวพรหม
2/2
 
 
8
33285
เด็กชายธัญธร ชัยกิมานนท์
2/2
 
 
9
33286
เด็กชายนรวิชญ์ พุ่มพร
2/2
 
 
10
33287
เด็กชายผองชน แขอุดม
2/2
 
 
11
33289
เด็กชายพัสกร แพสุวรรณ
2/2
 
 
12
33290
เด็กชายภัคพล เผือกเดช
2/2
 
 
13
33292
เด็กชายมังกร พึ่งชาติ
2/2
 
 
14
33293
เด็กชายศตายุ ศรีช่วย
2/2
 
 
15
33296
เด็กชายอธิภัทร วัฑฒนายน
2/2
 
 
16
33298
เด็กชายอรรถพล สอนศรีไหม
2/2
 
 
17
33299
เด็กชายอรรถวุฒิ บัวทอง
2/2
 
 
18
33318
เด็กชายวริทธิ์พล เทพจินดา
2/2
 
 
19
32995
นางสาวกนกพิชญ์ กลับแก้ว
3/2
 
 
20
32997
นางสาวกัญญารัตน์ ทับทิมหิน
3/2
 
 
21
32998
นางสาวกัณฐิชา หนูแดง
3/2
 
 
22
33003
นางสาวดาราวดี ศรีฟ้า
3/2
 
 
23
33005
นางสาวเทียนทิพย์ ดิลกรัตนพิจิรตร
3/2
 
 
24
33006
นางสาวธนวรรณ รื่นหอม
3/2
 
 
25
33008
นางสาวพัชรี แซ่ต๋อง
3/2
 
 
26
33012
นางสาวศิรินาฎ วงศ์สุบรรณ
3/2
 
 
27
33016
นางสาวสุพิชญา เชาวะเจริญ
3/2
 
 
28
33018
นางสาวอรนลิน จินาสุ่น
3/2
 
 
29
33019
นางสาวไอรญา เวชการ
3/2
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี