กิจกรรมสร้างสรรค์งานสวย
ปีการศึกษา 2/2561
นางนุสรา ช่างคิด

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33291
เด็กชายภูตะวัน โพธิ์สุวรรณ์
2/2
 
 
2
33294
เด็กชายศิริศักดิ์ สุกดำ
2/2
 
 
3
33358
เด็กหญิงนันท์ชพร พรมทัน
2/2
 
 
4
33500
เด็กหญิงธัญชนก เตชะลือ
2/6
 
 
5
33502
เด็กหญิงนภสร หนูกลิ่น
2/6
 
 
6
33708
เด็กหญิงธนิวา กิมประสิทธิ์
2/6
 
 
7
33714
เด็กหญิงสุรัชนี ชูหวาน
2/6
 
 
8
33000
เด็กหญิงชลลดา ศักดิ์ศรี
3/2
 
 
9
33001
เด็กหญิงฐานิชชา สุวรรณรักษ์
3/2
 
 
10
33002
เด็กหญิงณัฐณิชา ไทยทองนุ่ม
3/2
 
 
11
33004
เด็กหญิงดารีมี่ สาและ
3/2
 
 
12
33013
เด็กหญิงศุทธิณี รัตนโชติ
3/2
 
 
13
33014
เด็กหญิงสโรชา ขนานแก้ว
3/2
 
 
14
33015
เด็กหญิงสลิล หนูรักษ์
3/2
 
 
15
32924
เด็กหญิงอรณิชา ไพศรีรัตน์
3/3
 
 
16
32938
เด็กชายปณพัฒน์ สุขเจริญ
3/3
 
 
17
32948
เด็กหญิงกนกกร ทับห้าง
3/3
 
 
18
32954
เด็กหญิงณัฐวรรณ นาชัยเพ็ชร
3/3
 
 
19
32958
เด็กหญิงปภาวรินทร์ สาเรศ
3/3
 
 
20
32959
เด็กหญิงปาริฉัตร สอนประสม
3/3
 
 
21
32962
เด็กหญิงภาขวัญ แพ่งยงยุทธ
3/3
 
 
22
32973
เด็กหญิงไอลดา แซ่ฮุย
3/3
 
 
23
32905
เด็กหญิงจิดาภา ตุ้งฉาย
3/4
 
 
24
32908
เด็กหญิงฐิตินันท์ ศักดา
3/4
 
 
25
32911
เด็กหญิงนันท์นภัส ศิริวัฒน์
3/4
 
 
26
32913
เด็กหญิงเปมิกา มีเพียร
3/4
 
 
27
32914
เด็กหญิงพิชชานันท์ กลิ่นเมฆ
3/4
 
 
28
32921
เด็กหญิงศิริณัฐ เกื้อเอียด
3/4
 
 
29
32843
เด็กชายภัทรภน คงรอด
3/5
 
 
30
32846
เด็กชายเมธัส จำปาบุญ
3/5
 
 
31
32849
เด็กชายวีรภัทร เกิดแก้ว
3/5
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี