กิจกรรมเกษตรน่ารู้สู่โลกกว้าง
ปีการศึกษา 2/2561
นายเชาว์ ชัยณรงค์

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33879
เด็กชายณัฐพงศ์ มณู
1/1
 
 
2
33883
เด็กชายธนวัฒน์ ศรีสุนทร
1/1
 
 
3
33968
เด็กชายภควัต ฟองสมุทร
1/3
 
 
4
34002
เด็กชายดนุพร โต๊ะแอ
1/4
 
 
5
33446
เด็กหญิงเจนิสรา มั่นน้อย
2/5
 
 
6
33447
เด็กหญิงชญานิน แรกคำนวณ
2/5
 
 
7
33465
เด็กหญิงศศิธร ศรีวิชัย
2/5
 
 
8
33466
เด็กหญิงศศิธร ทองปาน
2/5
 
 
9
33513
เด็กหญิงรักษิตา เชื้อพลพิชัย
2/5
 
 
10
33020
เด็กชายกันตินันธนา ยกอินทร์
3/1
 
 
11
32929
เด็กชายชาคริต เพชรแก้ว
3/3
 
 
12
32930
เด็กชายทิฐิพล วรรณดี
3/3
 
 
13
32934
เด็กชายนนท์ปวิธ โถวรุ่งเรือง
3/3
 
 
14
32940
เด็กชายพิพัฒภูมิ ขุนทิพย์กรรณ
3/3
 
 
15
32941
เด็กชายรัชชานนท์ พงศ์พรหม
3/3
 
 
16
32946
เด็กชายอธิเดช ประทานทรง
3/3
 
 
17
32812
เด็กหญิงธวัลรัตน์ นุริตมนต์
3/4
 
 
18
32884
เด็กชายกัณณ์ตพัชร สุขเจริญ
3/4
 
 
19
32903
เด็กหญิงกรกนก กังละ
3/4
 
 
20
32904
เด็กหญิงกรกมล เพชรชู
3/4
 
 
21
32909
เด็กหญิงณัฏชณิชา ช่วยเลื่อม
3/4
 
 
22
32910
เด็กหญิงนันฐิกรานต์ แก้วมีศรี
3/4
 
 
23
32912
เด็กหญิงปุญญิศา สุขแต้ม
3/4
 
 
24
32915
เด็กหญิงพิมพร สุวรรณภักดี
3/4
 
 
25
32918
เด็กหญิงมุจิรา แดงเพชร์
3/4
 
 
26
32851
เด็กชายศิวัช ดงราษี
3/5
 
 
27
32804
เด็กชายธนภัทร ชูจิตร
3/6
 
 
28
32808
เด็กหญิงจิตตินันท์ สมมิตร์
3/6
 
 
29
32815
เด็กหญิงบัณฑิตา ทองเล็ก
3/6
 
 
30
32816
เด็กหญิงประภัสสร บุญพร้อม
3/6
 
 
31
32820
เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์ นะมะ
3/6
 
 
32
32822
เด็กหญิงพรรณธิตรา โต๊ะกันติ
3/6
 
 
33
32831
เด็กหญิงสิรามล พระวิวงศ์
3/6
 
 
34
33809
เด็กชายพัสกร ตั้งรุ่งเจริญ
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี