กิจกรรมร้องเล่นเต้นรำ
ปีการศึกษา 2/2561
นางสาววาสนา ศรีราชยา

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33897
เด็กหญิงชิดชนก กัญจนกาญจน์
1/1
 
 
2
33933
เด็กหญิงจิรัชญา ดามุก
1/2
 
 
3
33939
เด็กหญิงธาราทิพย์ บัวดำ
1/2
 
 
4
33941
เด็กหญิงนวินดา นาคทอง
1/2
 
 
5
33954
เด็กหญิงสิธาริณี สุระนันท์
1/2
 
 
6
33956
เด็กหญิงอภิชาพร พัฒนกูล
1/2
 
 
7
34022
เด็กหญิงณัฐมล โสภา
1/4
 
 
8
34068
เด็กหญิงปณิตา ชุมแสง
1/5
 
 
9
34072
เด็กหญิงสุนิษา มัทราช
1/5
 
 
10
34074
เด็กหญิงอคัมย์สิริ รักษา
1/5
 
 
11
34076
เด็กหญิงอินทิรา ประดับ
1/5
 
 
12
33254
เด็กหญิงชวิศา สุวรรณชาตรี
2/1
 
 
13
33259
เด็กหญิงธัญชนก บุญช่วย
2/1
 
 
14
33260
เด็กหญิงนันท์นภัส โสหัด
2/1
 
 
15
33267
เด็กหญิงเพ็ญพิชชา กองสุข
2/1
 
 
16
33268
เด็กหญิงฟ้าใส หนูคง
2/1
 
 
17
33272
เด็กหญิงรวิสรา เขมานุวงศ์
2/1
 
 
18
33301
เด็กหญิงกมลชนก พรศุภมาศ
2/1
 
 
19
33305
เด็กหญิงจามีญา คิดขยัน
2/1
 
 
20
33304
เด็กหญิงกานติมา ปิยะเดช
2/2
 
 
21
33366
เด็กหญิงวริศรา นามบุญโชติ
2/2
 
 
22
33401
เด็กหญิงชนิดา ยุติธรรม
2/4
 
 
23
33443
เด็กหญิงกรชนก แซ่ตั่น
2/4
 
 
24
32807
นางสาวใกล้รุ่ง หงษ์บิน
3/6
 
 
25
32809
นางสาวชนัญชิดา โฉมขวัญ
3/6
 
 
26
32832
นางสาวเสาวภาคย์ ยวงทอง
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี