กิจกรรมThai Dance : นาฎศิลป์ไทย 1
ปีการศึกษา 2/2561
นายกัญกฤษเขม แดนที่

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33978
เด็กหญิงจิดาภา ชื่นสระ
1/3
 
 
2
33990
เด็กหญิงพิมพ์ญาดา ดำแก้ว
1/3
 
 
3
33994
เด็กหญิงลัคนาวดี อุ่นเรือน
1/3
 
 
4
34096
เด็กหญิงงามตา ว่องไวโรจน์
1/6
 
 
5
34108
เด็กหญิงพิมพิดา ไชยเดช
1/6
 
 
6
34111
เด็กหญิงรุ่งไพลิน รัตนชัย
1/6
 
 
7
33364
เด็กหญิงฟ้าพราว มณีโชติ
2/3
 
 
8
33367
เด็กหญิงวารินทร์ พรหมมาศ
2/3
 
 
9
33395
เด็กหญิงกนกลดา สุวรรณมณี
2/4
 
 
10
33410
เด็กหญิงน้ำทิพย์ แพะทอง
2/4
 
 
11
33414
เด็กหญิงพิมพิศา ปิติสุข
2/4
 
 
12
33420
เด็กหญิงสุมลฑา พูลสิน
2/4
 
 
13
33464
เด็กหญิงวรนุช พรามยินดี
2/4
 
 
14
33448
เด็กหญิงชนิสรา อินทรักษ์
2/5
 
 
15
33449
เด็กหญิงชนัญชิดา อินทศรี
2/5
 
 
16
33452
เด็กหญิงธนัตตา ด้วงทองกุล
2/5
 
 
17
33457
เด็กหญิงบัณฑิตา สามัญ
2/5
 
 
18
33458
เด็กหญิงเบญญาดา ลิ้มวัฒนะ
2/5
 
 
19
33459
เด็กหญิงปัทมาวดี ฉิมบุตร
2/5
 
 
20
33461
เด็กหญิงพิมพ์พรรณ์ คงมาก
2/5
 
 
21
33462
เด็กหญิงภัทรมน วรรณภพ
2/5
 
 
22
33470
เด็กหญิงสุภาวดี สังข์มัน
2/5
 
 
23
33508
เด็กหญิงศุภานันท์ ทองศรี
2/5
 
 
24
33709
เด็กหญิงธิยาดา ชูแก้ว
2/6
 
 
25
33713
เด็กหญิงศศิมา คงเจริญ
2/6
 
 
26
32996
นางสาวกัญญาภัค อดทน
3/2
 
 
27
33011
นางสาวศรุตา เบญจพิทักษ์ดิลก
3/2
 
 
28
32937
นายนาธาร โซ่โดบ
3/3
 
 
29
32949
นางสาวจันทร์จิรา เทียมเมือง
3/3
 
 
30
32950
นางสาวจิราพัชร ดาทุมมา
3/3
 
 
31
32956
นางสาวณิวัฒนา ศิริวัง
3/3
 
 
32
32964
นางสาวโยษิตา เถาว์เป็น
3/3
 
 
33
32969
นางสาวสุนิตชา จงจิตต์
3/3
 
 
34
32970
นางสาวสุปรียา ระฆังทอง
3/3
 
 
35
32971
นางสาวอาทิตตยา ลิ้มสุวรรณ
3/3
 
 
36
32972
นางสาวอุมาพร นครจินดา
3/3
 
 
37
32830
นางสาวศศิ ตั้งศิริ
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี