กิจกรรมThai music : สนุกกับดนตรี
ปีการศึกษา 2/2561
นางกนกนิจ กิจคาม
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33924
เด็กชายนพัตธร ปานณรงค์
1/2
 
 
2
33934
เด็กหญิงจิรัชญา ชามโสม
1/2
 
 
3
33937
เด็กหญิงณภัทร ทรัพย์เมฆ
1/2
 
 
4
33950
เด็กหญิงวรัมพร พรหมแก้ว
1/2
 
 
5
33233
เด็กชายกิตติพนธ์ ชุมขุน
2/1
 
 
6
33702
เด็กชายจิรายุทธ แพ่งยัง
2/6
 
 
7
33029
เด็กชายพิสิฐ ศีริรักษ์
3/1
 
 
8
33007
นางสาวพักรภี ถาวโรสกุล
3/2
 
 
9
32960
นางสาวปุญยนุช สมตระกูล
3/3
 
 
10
32961
นางสาวพัชรินทร์ สร้อยสนธิ์
3/3
 
 
11
32965
นางสาวลัดดาวรรณ หมื่นแสน
3/3
 
 
12
32891
เด็กชายปรัชญา รัตนานุพงศ์
3/4
 
 
13
32893
เด็กชายปุณยวีร์ สนธิยา
3/4
 
 
14
32814
นางสาวนิชานันท์ ปิ่นนัย
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี