กิจกรรมEnjoy Music : สนุกกับดนตรี
ปีการศึกษา 2/2561
นายก่อกิจ โกวิทกุล

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33958
เด็กชายเกียรติภูมิ นาคคง
1/3
 
 
2
33962
เด็กชายณัฐกิจ เรืองทอง
1/3
 
 
3
33967
เด็กชายพีระพัฒน์ สุขกำเนิด
1/3
 
 
4
33972
เด็กหญิงกฤตพร ขวัญสง
1/3
 
 
5
33976
เด็กหญิงโกลัญญา อักษรทิพย์
1/3
 
 
6
34038
เด็กชายชิษณุพงศ์ พิบูลย์
1/5
 
 
7
34048
เด็กชายยศภัทร ปิ่นนัย
1/5
 
 
8
34054
เด็กหญิงกมลพรรณ เอ้งเหมาะ
1/5
 
 
9
34060
เด็กหญิงณัฐณิชา นะมะ
1/5
 
 
10
34061
เด็กหญิงณัฐธิดา ทองเหลือ
1/5
 
 
11
34066
เด็กหญิงนัธมล พรหมมาศ
1/5
 
 
12
34069
เด็กหญิงพัทรวดี ทองน้อย
1/5
 
 
13
34071
เด็กหญิงภัทราภรณ์ นุกูลกาญจนสาคร
1/5
 
 
14
34439
เด็กชายชยพล ทองมี
1/5
 
 
15
34090
เด็กชายสหรัฐ สาสุธรรม
1/6
 
 
16
34104
เด็กหญิงนฤมล นิพิฐสกุล
1/6
 
 
17
33471
เด็กชายจักรพล จุ้ยรอด
2/6
 
 
18
33022
นายชนกานต์ นาคเรือง
3/1
 
 
19
33032
นายเพชรกล้า สำอางศรี
3/1
 
 
20
33055
นางสาวพรทิพย์ ไชยประพันธ์
3/1
 
 
21
32985
นายธีรทัต เลขะฉัน
3/2
 
 
22
32794
นายเปรมธนา นวลวัฒน์
3/6
 
 
23
32800
เด็กชายศุภวิชญ์ สงพราหมณ์
3/6
 
 
24
32803
เด็กชายสุชาครีย์ เสือนวล
3/6
 
 
25
32825
นางสาวมัณฑนา ทับท่าไม้
3/6
 
 
26
32826
นางสาวโยษิตา โยธาจุล
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี