กิจกรรมบาติกสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2/2561
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33894
เด็กหญิงจิณณพัต แซ่จิ้ว
1/1
 
 
2
33910
เด็กหญิงมุกจรินทร์ เรืองอ่อน
1/1
 
 
3
33912
เด็กหญิงศกลรัตน์ สุวรรณหงษ์
1/1
 
 
4
33914
เด็กหญิงสุทธิดา ส่งประเสริฐ
1/1
 
 
5
34026
เด็กหญิงนาฎอนงค์ อำพันมณี
1/4
 
 
6
34059
เด็กหญิงณัฐณิชา วงศ์ทอง
1/5
 
 
7
34062
เด็กหญิงณัฐนิชา ศรีทิพย์
1/5
 
 
8
34064
เด็กหญิงธมนวรรณ ทองนุ้ย
1/5
 
 
9
34073
เด็กหญิงสุวภัทร เทพยา
1/5
 
 
10
33252
เด็กหญิงกุลจิรา แก้วประดับ
2/1
 
 
11
33261
เด็กหญิงบัณฑิตา ทองมงคล
2/1
 
 
12
33262
เด็กหญิงบุญญาดา แก้วศรีอ่อน
2/1
 
 
13
33264
เด็กหญิงปฐมาวดี คำเหล็ก
2/1
 
 
14
33265
เด็กหญิงปุญญิศา จันทรพูน
2/1
 
 
15
33270
เด็กหญิงภัทรวดี ขาวหนูนา
2/1
 
 
16
33275
เด็กหญิงลลิตา เวทวิสุทธิ์
2/1
 
 
17
33321
เด็กหญิงสรณ์ศิริ คชนาค
2/1
 
 
18
33423
เด็กชายกนธนันต์ จันทร์แจ่ม
2/5
 
 
19
33432
เด็กชายธนพงศ์ เมืองดี
2/5
 
 
20
33444
เด็กหญิงกฤตยา กิจวิริยะกุล
2/5
 
 
21
33456
เด็กหญิงบัณฑิตา ตรียวง
2/5
 
 
22
33496
เด็กหญิงชฎาภัค เอกวงศ์กุล
2/5
 
 
23
32786
นายจักรี พรหมเมฆ
3/6
 
 
24
32799
นายวีระวัฒน์ สิงห์สวัสดิ์
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี