กิจกรรมเวชศาสตร์บำบัด
ปีการศึกษา 2/2561
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34067
เด็กหญิงนารากร จันทร์แจ่ม
1/5
 
 
2
34099
เด็กหญิงณัฎฐนันท์ หงษ์ทอง
1/6
 
 
3
34100
เด็กหญิงณัฐกมล นาคทาย
1/6
 
 
4
34101
เด็กหญิงณัฐธยาน์ เฉวียงหงษ์
1/6
 
 
5
34109
เด็กหญิงพิรศา ทองปลอด
1/6
 
 
6
34110
เด็กหญิงภัทรมล บุญทองแก้ว
1/6
 
 
7
34112
เด็กหญิงสิรินภา ระวิวงศ์
1/6
 
 
8
33355
เด็กหญิงณิชารีย์ จันทร์แจ่มใส
2/3
 
 
9
33365
เด็กหญิงภัณฑิรา จันทร์เรือง
2/3
 
 
10
33370
เด็กหญิงสิรภัทร ไพโรจน์ถาวรวัฒนา
2/3
 
 
11
33399
เด็กหญิงเขมิกา หวั่งประดิษฐ์
2/3
 
 
12
33425
เด็กชายกิตตินันท์ เพชรผ่อง
2/5
 
 
13
33045
นางสาวชนิษฐา โชติสิงห์
3/1
 
 
14
33057
นางสาวพิชญาภา อินทร์นาค
3/1
 
 
15
32926
นางสาวอัฉราพรรณ ศรพิชัย
3/4
 
 
16
32854
นางสาวกชกร จินตนชูติกร
3/5
 
 
17
32856
เด็กหญิงกันต์กมล ทิพย์จักษุ
3/5
 
 
18
32859
นางสาวชญานิษฐ์ นุ้ยเส้ง
3/5
 
 
19
32861
นางสาวชาลิสา เทพกำเนิด
3/5
 
 
20
32862
นางสาวฐิติรัตน์ อ่อนเกตุพล
3/5
 
 
21
32864
นางสาวถิรดา กอเจริญรัตน์
3/5
 
 
22
32866
นางสาวนันท์นภัส ทองแป้น
3/5
 
 
23
32878
นางสาวหทัยชนก ขวัญดี
3/5
 
 
24
32810
นางสาวธนัชดา เครือรัตน์
3/6
 
 
25
32819
นางสาวปัทมา สอนประสม
3/6
 
 
26
33229
นางสาวภัสสร วัฒนนุกูล
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี