กิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
ปีการศึกษา 2/2561
นายมานะ พัดเคี่ยม

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34102
เด็กหญิงธิติมา จิตตานนท์
1/6
 
 
2
34103
เด็กหญิงนฤภร สรรพคง
1/6
 
 
3
34105
เด็กหญิงปาณิศา เมฆอนันต์
1/6
 
 
4
34107
เด็กหญิงพิมพ์มาดา ทองคำ
1/6
 
 
5
34114
เด็กหญิงเสาวลักษณ์ เทียนชัย
1/6
 
 
6
33329
เด็กชายดลภาค ชมพูห้อย
2/3
 
 
7
33473
เด็กชายณัฐนนท์ ใจเด็ด
2/6
 
 
8
33474
เด็กชายทินภัทร รุยันต์
2/6
 
 
9
33475
เด็กชายธนกฤต ภักดีไทย
2/6
 
 
10
33477
เด็กชายปราชญ์ โถวรุ่งเรือง
2/6
 
 
11
33479
เด็กชายพงศธร โรยร่วง
2/6
 
 
12
33480
เด็กชายพัชรพล โอภาโส
2/6
 
 
13
33481
เด็กชายพิทักษ์สิทธิ์ จุลวรรณา
2/6
 
 
14
33483
เด็กชายภูมิพัฒน์ เพชรเรียง
2/6
 
 
15
33484
เด็กชายมูฮัยมิน หะมะ
2/6
 
 
16
33485
เด็กชายลภัส สุรัตนะพราหมณ์
2/6
 
 
17
33487
เด็กชายศุภวิชญ์ หลิมวงศ์
2/6
 
 
18
33488
เด็กชายสุวรัตน์ จิตราภิรมณ์
2/6
 
 
19
33489
เด็กชายคณิน ปานยืน
2/6
 
 
20
33491
เด็กหญิงกรณัศ ขนอม
2/6
 
 
21
33495
เด็กหญิงชญานี สังข์พลอยดี
2/6
 
 
22
33503
เด็กหญิงนันท์นลิน นิพิฐสกุล
2/6
 
 
23
33504
เด็กหญิงปาณิสรา สัมพันธ์
2/6
 
 
24
33510
เด็กหญิงภาวิดา กาลเศรณี
2/6
 
 
25
33515
เด็กหญิงวรกานต์ ปานทับทิมทอง
2/6
 
 
26
33518
เด็กหญิงอธิชา ชุมวรฐายี
2/6
 
 
27
33703
เด็กชายฐิติพงศ์ เมืองนิล
2/6
 
 
28
33704
เด็กชายธีรภัทร ทองเนื้อสุข
2/6
 
 
29
32880
นายกรกฤต นาคกุล
3/4
 
 
30
32881
นายกิตติภพ ศิริกุลพิทักษ์
3/4
 
 
31
32907
นางสาวชาลิสา ทิพย์บรรณา
3/4
 
 
32
32919
นางสาววาลิน กุหลาบ
3/4
 
 
33
32922
เด็กหญิงศุภิสรา โทนจินดา
3/4
 
 
34
32925
นางสาวอัจฉริยา บุญโญ
3/4
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี