กิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ปีการศึกษา 2/2561
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34042
เด็กชายนภัสรพี แก้วพาดี
1/5
 
 
2
34433
เด็กหญิงฐิติชญา สัมพัชนี
2/1
 
 
3
33315
เด็กหญิงนิชาภา ศรียาภัย
2/2
 
 
4
33349
เด็กหญิงจิดาภา วัฒนพฤกษ์
2/2
 
 
5
33356
เด็กหญิงธนพร ถิ่นขนอม
2/2
 
 
6
33373
เด็กหญิงไหมแก้ว โสกันทัต
2/2
 
 
7
33330
เด็กชายธนวัฒน์ สนธิช่วย
2/3
 
 
8
33333
เด็กชายนราวิชญ์ เมืองรมย์
2/3
 
 
9
33348
เด็กหญิงกัญญ์วรา แช่มช้อย
2/3
 
 
10
33351
เด็กหญิงชนิสรา ฐิติปัญญาดิลก
2/3
 
 
11
33361
เด็กหญิงบัณฑิตา ภาโสม
2/3
 
 
12
33421
เด็กหญิงสุมิตา เจนสมุทร
2/3
 
 
13
33380
เด็กชายธนกฤต พุ่มฤกษ์
2/4
 
 
14
33024
นายธนภัทร วรรณเต็ม
3/1
 
 
15
33026
นายนิพิฐพนธ์ ทองเผือก
3/1
 
 
16
33030
นายพีรณัฐ พวงแก้ว
3/1
 
 
17
33038
นายสฤษฎิ์ พันธุ์ทองดี
3/1
 
 
18
33010
นางสาวยุวดี สามงามแก้ว
3/2
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี