กิจกรรมเฮฮาภาษาจีน
ปีการศึกษา 2/2561
นางสาวฐาปนี อินทร์จันทร์

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33880
เด็กชายณัฐวุฒิ คงชล
1/1
 
 
2
33884
เด็กชายธยศ ทับทิม
1/1
 
 
3
33886
เด็กชายธีทัต นาคกุล
1/1
 
 
4
33887
เด็กชายภูริณัฐ พัฒนจร
1/1
 
 
5
33888
เด็กชายภูวดล ชูเพชร
1/1
 
 
6
34008
เด็กชายรัฐภูมิ เศวตเวช
1/4
 
 
7
34011
เด็กหญิงกนกวรรณ วัตถุ
1/4
 
 
8
34012
เด็กหญิงกิ่งชนก นาคแกมทอง
1/4
 
 
9
34013
เด็กหญิงเขมิสรา ทองศรี
1/4
 
 
10
34016
เด็กหญิงฐานิตา สุขประเสริฐ
1/4
 
 
11
34018
เด็กหญิงณัฐกฤตา ศรีบุญเกิดกุล
1/4
 
 
12
34023
เด็กหญิงณิชารีย์ ทองผึ้ง
1/4
 
 
13
34025
เด็กหญิงนัชวรรณ ผลผลา
1/4
 
 
14
34029
เด็กหญิงพรไพลิน แดงป้อม
1/4
 
 
15
34032
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส ศรีทองกุล
1/4
 
 
16
34035
เด็กหญิงสุภัทรา ครุฑถนอม
1/4
 
 
17
34036
เด็กหญิงหทัยชนก สุพร
1/4
 
 
18
34040
เด็กชายณัฐชนนท์ เหมาะประมาณ
1/5
 
 
19
34045
เด็กชายพิชญุตม์ ชยันฐมพันธ์
1/5
 
 
20
33255
เด็กหญิงฐิตากร ศิริมุสิกะ
2/1
 
 
21
33257
เด็กหญิงฐิติวรดา เปี่ยมเกษม
2/1
 
 
22
33258
เด็กหญิงทิพยาพรณ์ รุ่งรัตน์
2/1
 
 
23
33269
เด็กหญิงภัทนิยา วรรณบวร
2/1
 
 
24
33273
เด็กหญิงรัตนากร ถุงทอง
2/1
 
 
25
33277
เด็กหญิงสุชาวดี เสือดาว
2/1
 
 
26
33309
เด็กหญิงชลทิตา ชูแก้ว
2/1
 
 
27
33357
เด็กหญิงนราวิชญ์ เอี่ยมสอาด
2/3
 
 
28
33359
เด็กหญิงนันท์นภัส ชัยเจริญ
2/3
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี