กิจกรรมมหัศจรรย์อาเซียน
ปีการศึกษา 2/2561
นางสาวอารยา อาจสุข

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33878
เด็กชายฐิรรัฐ ขวดทอง
1/1
 
 
2
33881
เด็กชายตุลณวัฒน์ พันธ์ครุฑ
1/1
 
 
3
33882
เด็กชายทวีวัฒน์ ชูสังข์
1/1
 
 
4
33885
เด็กชายธัญเทพ ฟักจีน
1/1
 
 
5
33889
เด็กชายวชิรวิทย์ ทิพย์ชิต
1/1
 
 
6
33890
เด็กชายสุทธิชัย นามลา
1/1
 
 
7
33893
เด็กหญิงกวิสราภา ขุนเสถียร
1/1
 
 
8
33902
เด็กหญิงธิดารัตน์ ใจห้าว
1/1
 
 
9
33913
เด็กหญิงสิริลักษณ์ เหมยากร
1/1
 
 
10
33918
เด็กชายฉันทณัฏฐ์ คงผ่อง
1/2
 
 
11
33921
เด็กชายณัฐวรรธน์ เจริญพร
1/2
 
 
12
33930
เด็กชายวรปรัชญ์ ศกุนะสิงห์
1/2
 
 
13
33984
เด็กหญิงธัญวรัสม์ คงสุทธิ์
1/3
 
 
14
33996
เด็กหญิงศิริธิดา สกุลกิจ
1/3
 
 
15
34037
เด็กชายกฤตยชญ์ มากคงแก้ว
1/5
 
 
16
34043
เด็กชายปุญญวัตน์ ณ นคร
1/5
 
 
17
34044
เด็กชายพงศ์ภัค คริสต์รักษา
1/5
 
 
18
34046
เด็กชายภูชยุตม์ เพ็งหีต
1/5
 
 
19
34050
เด็กชายรชต โรยรอด
1/5
 
 
20
34053
เด็กชายสุรเชษฐ์ ศรีประวรรณ์
1/5
 
 
21
34079
เด็กชายกิตติคุณ ลิกขะไชย
1/6
 
 
22
34091
เด็กชายธนสุภัค อิ่มสุขศิลป์
1/6
 
 
23
33308
เด็กหญิงชนาภา พรหมอินทร์
2/2
 
 
24
33310
เด็กหญิงญาณิศา แซ่อึ้ง
2/2
 
 
25
33312
เด็กหญิงธัญวรัตน์ สายบัว
2/2
 
 
26
33317
เด็กหญิงพิชญธิดา สามชุม
2/2
 
 
27
33320
เด็กหญิงสมิตา สารีบุตร
2/2
 
 
28
33324
เด็กหญิงสุดาพร อุปลา
2/2
 
 
29
33354
เด็กหญิงณัฐนิชา หรั่งวัด
2/2
 
 
30
33451
เด็กหญิงณิชาภา เจริญสินปัญญา
2/5
 
 
31
34434
เด็กหญิงณิชาพัชร์ เพชรคลังสวน
2/5
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี