กิจกรรมพุทธพาเพลิน
ปีการศึกษา 2/2561
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33891
เด็กหญิงกมลรัตน์ อินทร์แก้ว
1/1
 
 
2
33892
เด็กหญิงกฤตยา รอดกำเนิด
1/1
 
 
3
33896
เด็กหญิงชนนิกานต์ เพชรรักษ์
1/1
 
 
4
33898
เด็กหญิงณัฐณิชา ปาลคะเชนทร์
1/1
 
 
5
33903
เด็กหญิงประกายรัตน์ อินทรปถัม
1/1
 
 
6
33904
เด็กหญิงปวรวรรณ พันธ์อุบล
1/1
 
 
7
33905
เด็กหญิงพรปวีณ์ ไชยธวัส
1/1
 
 
8
33907
เด็กหญิงเพชรจินดา เผือกเดช
1/1
 
 
9
33908
เด็กหญิงภัคธีมา กล่อมกลิ่น
1/1
 
 
10
33909
เด็กหญิงมนัญชยา ปิลานนท์
1/1
 
 
11
33911
เด็กหญิงโมรภัสสร์ ทิพย์รัตน์
1/1
 
 
12
33915
เด็กหญิงสุรภา เทียนชัย
1/1
 
 
13
33916
เด็กหญิงอธิชา สุราษฎร์
1/1
 
 
14
33943
เด็กหญิงปริฉัตร วัฒนฉลาดกุล
1/2
 
 
15
33944
เด็กหญิงปารวตี ประดิษฐสิน
1/2
 
 
16
33948
เด็กหญิงฟ้าใส วิศาลพงษ์
1/2
 
 
17
33482
เด็กชายพีรพล ปานดี
2/6
 
 
18
33486
เด็กชายศักดิโชติ ใจรัก
2/6
 
 
19
33705
เด็กชายเสมอธรรศ ดำสุวรรณ
2/6
 
 
20
32788
นายชยพล ณ ลำปาง
3/6
 
 
21
32791
นายณัฐวุฒิ สุดห่วง
3/6
 
 
22
32805
นางสาวกนกวรรณ รักกะเปา
3/6
 
 
23
32817
นางสาวปวริศา ชูลีธรรม
3/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี