กิจกรรมคณิตกับศิลป์
ปีการศึกษา 2/2561
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34014
เด็กหญิงจิณณภัต เนตรนิติสกุล
1/4
 
 
2
34015
เด็กหญิงชุติกาญจน์ บัวชุม
1/4
 
 
3
34019
เด็กหญิงณัฐกานต์ มีเพียร
1/4
 
 
4
34020
เด็กหญิงณัฐณิชา เซ่งล้ำ
1/4
 
 
5
34028
เด็กหญิงพรพรหม วิเศษมณี
1/4
 
 
6
34031
เด็กหญิงพัชรีย์ เอกเพ็ชร์
1/4
 
 
7
34034
เด็กหญิงสุทธิกานต์ นาคฤทธิ์
1/4
 
 
8
33237
เด็กชายฉัตรภัทร สรเดช
2/1
 
 
9
33238
เด็กชายชูศักดิ์ น้อยสันโดด
2/1
 
 
10
33239
เด็กชายณัฐนนท์ หนักแก้ว
2/1
 
 
11
33243
เด็กชายธนภักดิ์ ชวะพงษ์
2/1
 
 
12
33247
เด็กชายพุฒิพงศ์ ยอดดนตรี
2/1
 
 
13
33278
เด็กหญิงสุตาภัทร สุดใหม่
2/1
 
 
14
33297
เด็กชายอนุสรณ์ คงราช
2/1
 
 
15
33295
เด็กชายสรศักดิ์ วายทุกข์
2/2
 
 
16
33307
เด็กหญิงจิรัฎฐา สุขสิน
2/2
 
 
17
33501
เด็กหญิงธารารัตน์ ทองเทพ
2/5
 
 
18
33509
เด็กหญิงภัทราวรรณ ทองเฝือ
2/5
 
 
19
33512
เด็กหญิงรสธร นวลวัฒน์
2/5
 
 
20
33514
เด็กหญิงรินรชา ปีย์วราเมธี
2/5
 
 
21
32857
เด็กหญิงเกศกนก สมรูป
3/5
 
 
22
32858
เด็กหญิงคณิศร ว่องทะเล
3/5
 
 
23
32867
เด็กหญิงปวันรัตน์ มาศพิทักษ์
3/5
 
 
24
32868
เด็กหญิงปาลิตา ภู่ศิริ
3/5
 
 
25
32871
เด็กหญิงเฟรยา สมุทร์เก่า
3/5
 
 
26
32872
เด็กหญิงยวิษฐา โอพั่ง
3/5
 
 
27
32874
เด็กหญิงลักษิกา แย้มยินดี
3/5
 
 
28
33825
เด็กหญิงกัญจน์รัชฐาน์ สันติทวีฤกษ์
3/5
 
 
29
33875
เด็กหญิงวิมลสิริ วัตถุ
3/5
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี