กิจกรรมOrigami
ปีการศึกษา 2/2561
นางกาญจนา ปลอดจินดา
นางสาวศิริวรรณ สวัสดิ์

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33922
เด็กชายธีรภัทร์ บริสุทธิพงศากุล
1/2
 
 
2
33923
เด็กชายนนทกานต์ วงศ์คำพันธ์
1/2
 
 
3
33971
เด็กหญิงกชพร ชัยรัตน์
1/3
 
 
4
33973
เด็กหญิงกัญยาภัทร มุ่งยุทธกลาง
1/3
 
 
5
33980
เด็กหญิงญาติกา ทิมธรรม
1/3
 
 
6
33986
เด็กหญิงนภสร พันธุ์ทองดี
1/3
 
 
7
33987
เด็กหญิงนันท์ภัส สนเลม็ด
1/3
 
 
8
33989
เด็กหญิงปภาวรินท หวังพนาเจริญ
1/3
 
 
9
33992
เด็กหญิงภณิดา นันทคีรี
1/3
 
 
10
33263
เด็กหญิงเบญญาภา รักษาสัตย์
2/1
 
 
11
33375
เด็กชายกันตินันท์ เพ็ญมงคล
2/4
 
 
12
33381
เด็กชายธนกฤต อินทรเทพ
2/4
 
 
13
33393
เด็กชายสุริยพงค์ บุญชู
2/4
 
 
14
33023
เด็กชายณัฐชนน รอดอินทร์
3/1
 
 
15
33025
เด็กชายธัญวิชญ์ อ่ำใหญ่
3/1
 
 
16
33031
เด็กชายพีรภัทร อินโท
3/1
 
 
17
33033
เด็กชายมนาทัศน์ ขวัญแก้ว
3/1
 
 
18
33036
เด็กชายวิศวะ ศรเกลี้ยง
3/1
 
 
19
33040
เด็กชายสุรวุฒิ สุวรรณมณี
3/1
 
 
20
33041
เด็กหญิงเกตน์สิรี จุลจันทร์
3/1
 
 
21
33042
เด็กหญิงคณัสนันท์ ไข่บุญนาค
3/1
 
 
22
33043
เด็กหญิงจิณณพัต ศิริกุลพิทักษ์
3/1
 
 
23
33050
เด็กหญิงณิชารีย์ บัวแก้ว
3/1
 
 
24
33053
เด็กหญิงปภาดา คำแก้ว
3/1
 
 
25
33061
เด็กหญิงวทันยา เพชรวิเชียร
3/1
 
 
26
33062
เด็กหญิงวราภรณ์ ศิลป์วิลาศ
3/1
 
 
27
33063
เด็กหญิงสิริลักษณ์ โยธกุลสิริ
3/1
 
 
28
33064
เด็กหญิงสุชัญญา เทพนุ้ย
3/1
 
 
29
33065
เด็กหญิงสุภัทรกรณ์ ทองสาร
3/1
 
 
30
33876
เด็กหญิงเขมจิรา อนุสรณ์อดิสัย
3/1
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี