กิจกรรมเกมคณิตคิดสนุก
ปีการศึกษา 2/2561
นางสาวรพีพรรณ จันทร์คง

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
33997
เด็กชายกล้า พรหมเจือ
1/4
 
 
2
33998
เด็กชายกันตพัจน์ เลี่ยมแก้ว
1/4
 
 
3
33999
เด็กชายชนกันต์ เขียวภักดี
1/4
 
 
4
34001
เด็กชายชิษณุพงศ์ ชัยกิจ
1/4
 
 
5
34003
เด็กชายเต็มพิสุทธิ์ สะอาดแก้ว
1/4
 
 
6
34005
เด็กชายนวินเมธ แสงพรหมมินทร์
1/4
 
 
7
34009
เด็กชายสิรภัทร ไทรแก้ว
1/4
 
 
8
34010
เด็กชายสุทธิศักดิ์ ราชฉวาง
1/4
 
 
9
34051
เด็กชายสรัช บุญมีชัย
1/5
 
 
10
33327
เด็กชายจิรภาส โกสินญวงศ์
2/3
 
 
11
33328
เด็กชายจิรเมธ หนูโนต
2/3
 
 
12
33332
เด็กชายธีรพัฒน์ ทองประดู่
2/3
 
 
13
33335
เด็กชายพันธวัช ลำไย
2/3
 
 
14
33337
เด็กชายไพศาล สมบูรณ์
2/3
 
 
15
33342
เด็กชายรวินันท์ สุวิสุทธิ์
2/3
 
 
16
33346
เด็กชายสุพจน์ พัฒน์เวช
2/3
 
 
17
33353
เด็กหญิงณัฎฐ์กฤตา ถิ่นท่าเรือ
2/3
 
 
18
33360
เด็กหญิงนันทิศา จะรา
2/3
 
 
19
33363
เด็กหญิงพิชญ์สินี เพชรหับ
2/3
 
 
20
33368
เด็กหญิงศศิประภา สงเคราะห์
2/3
 
 
21
33408
เด็กหญิงนฤภร ชาวประทุม
2/3
 
 
22
33418
เด็กหญิงวิไลวรรณ เงินสุข
2/3
 
 
23
33442
เด็กชายอธิภัทร ทองทิพย์
2/5
 
 
24
33492
เด็กหญิงคุณิตา ปานแดง
2/6
 
 
25
33497
เด็กหญิงชัชฎาภรณ์ ทิมบำรุง
2/6
 
 
26
33498
เด็กหญิงฐานัดดา ดาษฎาจันทร์
2/6
 
 
27
33506
เด็กหญิงพิมลมาศ สร้อยทอง
2/6
 
 
28
33511
เด็กหญิงภูริชญา สุกกสังค์
2/6
 
 
29
33517
เด็กหญิงสุทธิดา ทองสกุล
2/6
 
 
30
33710
เด็กหญิงนันท์นภัส ช่วยรอด
2/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี