กิจกรรมSTEM ศึกษา พัฒนาสู่นักประดิษฐ์
ปีการศึกษา 2/2561
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย
นางสาวนาถยา ศิริทอง

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34000
เด็กชายชิษณุชา ปานซัง
1/4
 
 
2
34004
เด็กชายนภัทร ละออสุวรรณ
1/4
 
 
3
33379
เด็กชายชุติพนธ์ คชสิทธิ์
2/4
 
 
4
33383
เด็กชายนัชชานนท์ คิดเหมาะ
2/4
 
 
5
33384
เด็กชายบรรณวัชร บำรุง
2/4
 
 
6
33389
เด็กชายภูริณัฐ ภูริพัฒนาวงษ์
2/4
 
 
7
33390
เด็กชายวีรภัทร นาคขวัญ
2/4
 
 
8
33391
เด็กชายศุภชัย เดวิเลาะ
2/4
 
 
9
33402
เด็กหญิงญาณิศา วระศิริ
2/4
 
 
10
33403
เด็กหญิงณัฐณิชา คงวัชระ
2/4
 
 
11
33412
เด็กหญิงปุณยวีร์ เพ็งพงศ์
2/4
 
 
12
33415
เด็กหญิงวชิราภรณ์ จิตราภิรมย์
2/4
 
 
13
33419
เด็กหญิงสุพิชชา โพธิพันธุ์
2/4
 
 
14
33450
เด็กหญิงณัฐนรี คงคาช่วย
2/4
 
 
15
33453
เด็กหญิงธฤตกมล กาลดิษฐ
2/4
 
 
16
33454
เด็กหญิงธฤตสวรรณ กาลดิษฐ
2/4
 
 
17
33467
เด็กหญิงศศิธร ม้วนทอง
2/4
 
 
18
33427
เด็กชายคณิติน เหมือนทองมาก
2/5
 
 
19
33434
เด็กชายพิชญ์ยุทธ ยุทธวารี
2/5
 
 
20
33438
เด็กชายวิชรพลเดชา ดำสอน
2/5
 
 
21
33439
เด็กชายศุภณัฐ จรูญพงศ์
2/5
 
 
22
33440
เด็กชายสถาพร ชำนาญเวช
2/5
 
 
23
33472
เด็กชายณัชพล บุญชรัตน์
2/6
 
 
24
33706
เด็กชายณัฐชนน ปล้องเกิด
2/6
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี