กิจกรรมเครื่องบินพลังยาง
ปีการศึกษา 2/2561
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง
นางสาวปานตา สุระกำแหง

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34006
เด็กชายปรเมศวร์ ทองอุไร
1/4
 
 
2
34007
เด็กชายภูริณัฐ เพชรทอง
1/4
 
 
3
34077
เด็กชายกรภัทร ประสมปลื้ม
1/6
 
 
4
34081
เด็กชายณัฐภูมิ แซ่ตั้ง
1/6
 
 
5
34082
เด็กชายดนุสรณ์ โรจน์วิเชียรรัตน์
1/6
 
 
6
34083
เด็กชายปัณณธร รัดพรัด
1/6
 
 
7
34084
เด็กชายพรหมมินทร์ เจริญผล
1/6
 
 
8
34088
เด็กชายศาสตราวุธ เย็นรักษา
1/6
 
 
9
34089
เด็กชายศิขวิชญ์ ขุนไขยรักษ์
1/6
 
 
10
34093
เด็กชายอภิสิทธิ์ สุขวัลลิ
1/6
 
 
11
33336
เด็กชายพีระวิชญ์ บุญสิน
2/3
 
 
12
33340
เด็กชายโภควินท์ นาวินปฐมวงศ์
2/3
 
 
13
33344
เด็กชายวรณัฐ วรเศรษฐศักดิ์
2/3
 
 
14
33378
เด็กชายชาญวาทิกฐ์ ชูส่งแสง
2/4
 
 
15
33385
เด็กชายเบญจมินทร์ ไกรทอง
2/4
 
 
16
33387
เด็กชายพรหมรินทร์ นาคพันธุ์
2/4
 
 
17
33394
เด็กชายเสริมศักดิ์ โอ่ทอง
2/4
 
 
18
33396
เด็กหญิงกนกวรรณ ชัยชนะ
2/4
 
 
19
33406
เด็กหญิงธีรนุช ศรีสุข
2/4
 
 
20
33407
เด็กหญิงนภัสสร ดำฉวาง
2/4
 
 
21
33445
เด็กหญิงจรรยมณฑน์ สิทธิสุราษร์
2/4
 
 
22
33463
เด็กหญิงภัทรวดี รักแดง
2/4
 
 
23
33469
เด็กหญิงสลิลทิพย์ ช่วยชัย
2/4
 
 
24
33424
เด็กชายกิตติธัช เทพนวล
2/5
 
 
25
33426
เด็กชายเกียรติศักดิ์ สังข์คร
2/5
 
 
26
33428
เด็กชายจิรายุ เชษขุนทด
2/5
 
 
27
33429
เด็กชายไชยพศ มิตรรัก
2/5
 
 
28
33430
เด็กชายธนกร ไทยเกิด
2/5
 
 
29
33433
เด็กชายปณิธิ ก้อนเงิน
2/5
 
 
30
33441
เด็กชายสรวิชญ์ พงศ์วสา
2/5
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี