กิจกรรมท่องไปในโลกกว้าง
ปีการศึกษา 2/2561
นางสุรีย์พร ยุติธรรม

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-นามสกุล
ระดับชั้น
 
 
1
34049
เด็กชายยุติวิชญ์ กองชาวนา
1/5
 
 
2
34055
เด็กหญิงกัญญ์วรา พัฒนเจริญ
1/5
 
 
3
34056
เด็กหญิงกัญญาณัฐ แสงสุวรรณ
1/5
 
 
4
34057
เด็กหญิงญาณาธิป ใจปลื้ม
1/5
 
 
5
34058
เด็กหญิงญาณิศา เพชรประสิทธิ์
1/5
 
 
6
34065
เด็กหญิงธัญวรัตน์ ถึงเจริญ
1/5
 
 
7
34070
เด็กหญิงภัคจิรา ทองทา
1/5
 
 
8
34075
เด็กหญิงอรอุมา จงพัฒน์
1/5
 
 
9
34080
เด็กชายเกรียงไกร สถาพร
1/6
 
 
10
34085
เด็กชายภชา รัตนเหมากุล
1/6
 
 
11
34086
เด็กชายวงศธร วงศ์วิเชียร
1/6
 
 
12
34087
เด็กชายวรนน คาน
1/6
 
 
13
34092
เด็กชายอภิสิทธิ์ ชูประเสริฐ
1/6
 
 
14
34094
เด็กชายอุดมศักดิ์ ยศหมึก
1/6
 
 
15
34095
เด็กหญิงขวัญอัมพร บุญสิน
1/6
 
 
16
34097
เด็กหญิงชนม์วิภา สัตนันท์
1/6
 
 
17
34098
เด็กหญิงชนัญชิดา ฝึ่งฝาย
1/6
 
 
18
34106
เด็กหญิงพิมญาดา อินทรีย์
1/6
 
 
19
34113
เด็กหญิงสุชาวดี จำปากลาย
1/6
 
 
20
34437
เด็กหญิงณิชาภัทร โชติกล่อม
1/6
 
 
21
33345
เด็กชายศุภกร วิสมิตะนันท์
2/3
 
 
22
33347
เด็กหญิงกัญญ์วรา ทองชะอม
2/3
 
 
23
33350
เด็กหญิงชนชยา คงชนะ
2/3
 
 
24
33369
เด็กหญิงศิริภัสสร ด้วงทองแก้ว
2/3
 
 
25
33371
เด็กหญิงสุพรรษา จิตรมุ่ง
2/3
 
 
26
33374
เด็กหญิงอชิรญาพร จินาสุ่น
2/3
 
 
27
33397
เด็กหญิงกมลวัลย์ จันทร
2/3
 
 
28
33405
เด็กหญิงทิพธน จินดากาญจน์
2/3
 
 
29
33417
เด็กหญิงวัลย์ลิกา ปฐมาขจรพงศ์
2/3
 
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี