เลือกปีการศึกษา /

ปีการศึกษา 2/2561
จำนวนทั้งหมด 28 กิจกรรม
ช่วงวันที่ลงทะเบียน 29 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

ระดับชั้นที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
ม. 1/1-1/6
ม. 2/1-2/6
ม. 3/1-3/6
ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
ผู้สอน(จำนวนคาบ)
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
1
นางสุรีย์พร ยุติธรรม(3)
143
30
เต็ม    ดูรายชื่อ
2
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง(3)
นางสาวปานตา สุระกำแหง(3)
Resource
30
เต็ม    ดูรายชื่อ
3
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย(3)
นางสาวนาถยา ศิริทอง(3)
542
31
4
นางสาวรพีพรรณ จันทร์คง(3)
559
30
เต็ม    ดูรายชื่อ
5
นางกาญจนา ปลอดจินดา(3)
นางสาวศิริวรรณ สวัสดิ์(3)
5510
30
เต็ม    ดูรายชื่อ
6
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข(3)
5511
30
7
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร(3)
234
30
8
นางสาวอารยา อาจสุข(3)
222
31
เต็ม    ดูรายชื่อ
9
นางสาวฐาปนี อินทร์จันทร์(3)
115
30
10
นางกันยพร ณ อุบล(3)
334
30
11
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร(3)
321
30
12
นายมานะ พัดเคี่ยม(3)
ลานลดเวลาเรียนฯ
35
13
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ(3)
552
30
14
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก(3)
133
25
15
นายก่อกิจ โกวิทกุล(3)
423
30
16
นางกนกนิจ กิจคาม(3)
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล(3)
421
20
17
นายกิตติพัฒน์ แดนที่(3)
426
37
เต็ม    ดูรายชื่อ
18
นางสาววาสนา ศรีราชยา(3)
426
30
19
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย(3)
หอประชุมบวรศิลป์
30
20
นายเชาว์ ชัยณรงค์(3)
อุต1
38
21
นางนุสรา ช่างคิด(3)
ุ612
31
เต็ม    ดูรายชื่อ
22
นายมาลีกี เสือนิล(3)
215
40
เต็ม    ดูรายชื่อ
23
นางนฤมล เทโหปการ(3)
214
30
24
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด(3)
ห้องปฏิบัติการอาหาร
30
25
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา(3)
พละใหม่
30
26
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง(3)
พละใหม่
37
เต็ม    ดูรายชื่อ
27
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์(3)
ชั้น 6
30
เต็ม    ดูรายชื่อ
28
นายสุรชัย ยวงทอง(3)
422
50
เต็ม    ดูรายชื่อ
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี