เลือกปีการศึกษา /

ปีการศึกษา 1/2562
จำนวนทั้งหมด 28 กิจกรรม

ระดับชั้นที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
ม. 1/1-1/6
ม. 2/1-2/6
ม. 3/1-3/6
ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
ผู้สอน(จำนวนคาบ)
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
1
ท่องไปในโลกกว้าง
นางสุรีย์พร ยุติธรรม(3)
143
30
-  
2
เครื่องบินพลังยาง
นายอาทิตย์อุทัย อ่อนสง(3)
นางสาวปานตา สุระกำแหง(3)
Resource
30
-  
3
STEM ศึกษา พัฒนาสู่นักประดิษฐ์
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย(3)
นางสาวนาถยา ศิริทอง(3)
542
31
-  
4
เกมคณิตคิดสนุก
นางสาวรพีพรรณ จันทร์คง(3)
559
30
-  
5
Origami
นางกาญจนา ปลอดจินดา(3)
นางสาวศิริวรรณ สวัสดิ์(3)
5510
30
-  
6
คณิตกับศิลป์
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข(3)
5511
30
-  
7
พุทธพาเพลิน
นางชาครีย์พัฒน์ ศักรางกูร(3)
234
30
-  
8
มหัศจรรย์อาเซียน
นางสาวอารยา อาจสุข(3)
222
31
-  
9
เฮฮาภาษาจีน
นางสาวฐาปนี อินทร์จันทร์(3)
115
30
-  
10
English for fun
นางกันยพร ณ อุบล(3)
334
30
-  
11
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร(3)
321
30
-  
12
ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
นายมานะ พัดเคี่ยม(3)
ลานลดเวลาเรียนฯ
35
-  
13
เวชศาสตร์บำบัด
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ(3)
552
30
-  
14
บาติกสร้างสรรค์
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก(3)
133
25
-  
15
Enjoy Music : สนุกกับดนตรี
นายก่อกิจ โกวิทกุล(3)
423
30
-  
16
Thai music : สนุกกับดนตรี
นางกนกนิจ กิจคาม(3)
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล(3)
421
20
-  
17
Thai Dance : นาฎศิลป์ไทย 1
นายกิตติพัฒน์ แดนที่(3)
426
37
-  
18
ร้องเล่นเต้นรำ
นางสาววาสนา ศรีราชยา(3)
426
30
-  
19
แดนซ์เพื่อสุขภาพ
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย(3)
หอประชุมบวรศิลป์
30
-  
20
เกษตรน่ารู้สู่โลกกว้าง
นายเชาว์ ชัยณรงค์(3)
อุต1
38
-  
21
สร้างสรรค์งานสวย
นางนุสรา ช่างคิด(3)
ุ612
31
-  
22
เทคโนโลยีสื่อผสม
นายมาลีกี เสือนิล(3)
215
40
-  
23
สุขภาพดี ชีวีมีสุข
นางนฤมล เทโหปการ(3)
214
30
-  
24
สนุกกับขนมไทย
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด(3)
ห้องปฏิบัติการอาหาร
30
-  
25
สุขภาพกับความงาม
นางอุบลรัตน์ สุขนาวา(3)
พละใหม่
30
-  
26
เกมกีฬาสู่สากล
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง(3)
พละใหม่
37
-  
27
เกมและนันทนาการ
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์(3)
ชั้น 6
30
-  
28
Professional Singer : นักร้องมืออาชีพ
นายสุรชัย ยวงทอง(3)
422
50
-  
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี