เลือกปีการศึกษา /

ปีการศึกษา 1/2562
จำนวนทั้งหมด 25 กิจกรรม

ระดับชั้นที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
ม. 1/1-1/6
ม. 2/1-2/6
ม. 3/1-3/6
ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
ผู้สอน(จำนวนคาบ)
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
1
นางสุรีย์พร ยุติธรรม(3)
124
35
2
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย(3)
นางสาวนาถยา ศิริทอง()
Resource
37
เต็ม    ดูรายชื่อ
3
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ(3)
นางสาวรพีพรรณ จันทร์คง()
559
35
เต็ม    ดูรายชื่อ
4
นางกาญจนา ปลอดจินดา(3)
นางสาวศิริวรรณ สวัสดิ์(3)
5510
38
เต็ม    ดูรายชื่อ
5
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข(3)
5511
35
เต็ม    ดูรายชื่อ
6
นางอาลิษา ขุนพลช่วย(3)
131
35
7
นางสาวอารยา อาจสุข(3)
132
36
เต็ม    ดูรายชื่อ
8
นางสาวฐาปนี อินทร์จันทร์(3)
134
35
เต็ม    ดูรายชื่อ
9
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล(3)
333
35
10
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร(3)
334
35
เต็ม    ดูรายชื่อ
11
นางสาวประทุมวรรณ ผ่องแก้ว(3)
ปีก ชั้น 6
37
เต็ม    ดูรายชื่อ
12
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์(3)
ลานลดเวลาเรียน
35
13
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก(3)
133
24
เต็ม    ดูรายชื่อ
14
นายก่อกิจ โกวิทกุล(3)
423
35
15
นางกนกนิจ กิจคาม(3)
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล(3)
421
20
16
นายกัญกฤษเขม แดนที่(3)
426
35
17
นางสาววาสนา ศรีราชยา(3)
หอประชุมบวรศิลป์
45
18
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย(3)
หอประชุมบวรศิลป์
35
19
นายเชาว์ ชัยณรงค์(3)
ห้องพฤกษศาสตร์
36
เต็ม    ดูรายชื่อ
20
นางนฤมล เทโหปการ(3)
141
35
21
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด(3)
ห้องปฏิบัติการอาหาร
26
เต็ม    ดูรายชื่อ
22
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ(3)
552
35
23
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง(3)
พละใหม่
39
เต็ม    ดูรายชื่อ
24
นางสาวณิชกุล ปลวัชร(3)
สนามบาสฯ
35
25
นายสุรชัย ยวงทอง(3)
422
38
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี