เลือกปีการศึกษา /

ปีการศึกษา 1/2561
จำนวนทั้งหมด 28 กิจกรรม
ช่วงวันที่ลงทะเบียน 16 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ระดับชั้นที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
ม. 1/3-1/6
ม. 2/1-2/6
ม. 3/1-3/6
ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
ผู้สอน(จำนวนคาบ)
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนคนสมัคร
1
นิทานพับกระดาษ
นางสุวลี ประเสริฐ(3)
143
0
เต็ม   
2
นางสุรีย์พร ยุติธรรม(3)
124
30
3
นางสาวเนตรดาว สร้อยแสง(3)
นางสาวปฐมาวดี ยาแสง(3)
Resource
30
4
นางสาวสุภาวรรณ สวนพลอย(3)
นางสาวนาถยา ศิริทอง(3)
542
35
5
นางกาญจนา ปลอดจินดา(3)
นางสาวศิริวรรณ สวัสดิ์(3)
5510
30
6
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข(3)
5511
30
7
นางอาลิษา ขุนพลช่วย(3)
234
30
8
นางสาวอารยา อาจสุข(3)
222
30
9
นางสาวฐาปนี อินทร์จันทร์(3)
115
30
10
นางกันยพร ณ อุบล(3)
334
30
11
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร(3)
321
30
12
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ(3)
552
30
13
นายทนง ศรีมหาวโร(3)
ห้องอุต2
35
14
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง(3)
พละใหม่
40
15
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์(3)
ชั้น 6
31
16
นายมานะ พัดเคี่ยม(3)
ลานลดเวลาเรียนฯ
30
17
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก(3)
133
21
18
นายก่อกิจ โกวิทกุล(3)
423
30
19
นางกนกนิจ กิจคาม(3)
421
20
20
นายสุรชัย ยวงทอง(3)
422
38
21
นายกิตติพัฒน์ แดนที่(3)
426
40
22
นางสาววาสนา ศรีราชยา(3)
426
30
23
นายเชาว์ ชัยณรงค์(3)
ห้องอุต1
35
24
นายสมชาย เขียนงาม(3)
612
30
25
นายมาลีกี เสือนิล(3)
215
30
26
นางนฤมล เทโหปการ(3)
214
30
27
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด(3)
ห้องปฏิบัติการอาหาร
21
28
นางสาวรพีพรรณ จันทร์คง(3)
559
35
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี