เลือกปีการศึกษา /

ปีการศึกษา 2/2562
จำนวน 24 กิจกรรม
ช่วงวันที่ลงทะเบียน 29 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ระดับชั้นที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
ม. 1/1-1/6
ม. 2/1-2/6
ม. 3/1-3/6
ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
ผู้สอน(จำนวนคาบ)
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
1
นางสุรีย์พร ยุติธรรม(3)
124
35
เต็ม    ดูรายชื่อ
2
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ(3)
559
35
เต็ม    ดูรายชื่อ
3
นางกาญจนา ปลอดจินดา(3)
นางสาวศิริวรรณ สวัสดิ์(3)
5510
35
4
นางสาวมัลลิกา ศรีสุข(3)
5511
35
5
นางอาลิษา ขุนพลช่วย(3)
131
36
เต็ม    ดูรายชื่อ
6
นางสาวอารยา อาจสุข(3)
132
37
เต็ม    ดูรายชื่อ
7
นางสาวฐาปนี อินทร์จันทร์(3)
134
40
8
นางสุดารัตน์ ศิริวัฒนะสกุล(3)
333
35
9
นางสาวสุจิตตรา วรรณิกร(3)
334
35
เต็ม    ดูรายชื่อ
10
นายอรรถวิช สุวรรณโชติ(3)
เฟื่องนภา1
50
11
นางสาวยุพิน ศิริรัตน์(3)
เฟื่องนภา2
43
เต็ม    ดูรายชื่อ
12
นายก่อกิจ โกวิทกุล(3)
423
35
13
นางกนกนิจ กิจคาม(3)
นายปฐพนธ์ ชนิลกุล(3)
421
25
เต็ม    ดูรายชื่อ
14
นายกัญกฤษเขม แดนที่(3)
426
38
เต็ม    ดูรายชื่อ
15
นางสาววาสนา ศรีราชยา(3)
หอประชุมบวรศิลป์
46
16
นายนิรันดร์ จันทร์น้อย(3)
หอประชุมบวรศิลป์
35
17
นายเชาว์ ชัยณรงค์(3)
ห้องพฤกษศาสตร์
36
เต็ม    ดูรายชื่อ
18
นางสาวน้ำเพชร ยวนเกิด(3)
ห้องปฏิบัติการอาหาร
25
เต็ม    ดูรายชื่อ
19
นางสาววรรณวิมล ชัยภาคภูมิ(3)
552
35
เต็ม    ดูรายชื่อ
20
นายพงศ์ภรณ์ หงส์ทอง(3)
โรงยิม
40
เต็ม    ดูรายชื่อ
21
นางสาวณิชกุล ปลวัชร(3)
เฟื่องนภา1
40
22
นายสุรชัย ยวงทอง(3)
422
51
เต็ม    ดูรายชื่อ
23
นางสาวโฉมศิริ ตั้งหลัก(3)
133
27
เต็ม    ดูรายชื่อ
24
นางสาวขวัญตา พัฒน์ยัง(3)
141
35
เต็ม    ดูรายชื่อ
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี