เลือกปีการศึกษา /

ปีการศึกษา 1/2563
จำนวน 0 กิจกรรม
ช่วงวันที่ลงทะเบียน 29 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

ระดับชั้นที่มีสิทธิ์ลงทะเบียน
ม. 1/1-1/6
ม. 2/1-2/6
ม. 3/1-3/6
ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
ผู้สอน(จำนวนคาบ)
ห้องเรียน
จำนวนรับ
จำนวนสมัคร
Copyright © 2016 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี