เลือกจากวันที่
หรือเลือกเดือน
ปี

ปีการศึกษา 1/2564
ประจำวันที่ 28 ก.ย. 64
การมาเรียน
ระดับชั้น
สาย
ไม่เข้าแถว
หนีเรียน
ขาดเรียน
ลาป่วย
ลากิจ
เข้าร่วมกิจกรรม
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม