เลือกจากวันที่
หรือเลือกเดือน
ปี

ปีการศึกษา 2/2564
ประจำวันที่ 26 ต.ค. 64
การมาเรียน
ระดับชั้น
สาย
ไม่เข้าแถว
หนีเรียน
ขาดเรียน
ลาป่วย
ลากิจ
เข้าร่วมกิจกรรม
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4
ม.5
ม.6
รวม